Świadczenie pielęgnacyjne – adwokat Przeworsk

Czym to jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne jest o świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad osobą o znaczny stopniu niepełnosprawność. Aktualnie wysokość tego świadczenia wynosi 2548 zł miesięcznie. Wysokość tego świadczenia jest ustalana każdego roku w oparciu i uzależniona do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to zrozumiałe, gdyż świadczenie pielęgnacyjne stanowi ekwiwalent, z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Nie każda osoba może uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, nawet jeżeli opiekuje się osobą znacznym stopniu niepełnosprawności. O świadczenie to mogą się skutecznie ubiegać tylko rodzice, dzieci, inne osoby zobowiązane do alimentacji osoby, która wymaga opieki, a także opiekunowi faktyczni wymagającego opieki dziecka, którzy wystąpił o przysposobienie tego dziecka lub też rodziny zastępcze spokrewnionej z dzieckiem, które wymaga opieki w związku z orzeczeniem o znacznym stopni niepełnosprawności.

Kto wydaje decyzje w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

W sprawie o świadczenie pielęgnacyjne decyzję wydaje Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o to świadczenie. Jako adwokat reprezentowałem Klientów w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego prowadzonych między innymi przez Wójta Gminy Przeworsk oraz Burmistrza Miasta Przeworska. Oczywiście organy te osobiście nie zajmują się tymi sprawami. W praktyce faktyczne decyzje są podejmowane przez pracowników odpowiednio Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Świadczenie pielęgnacyjne, a prawo do emerytury

Zgodnie z literalną treścią przepisów świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba, która się o nie ubiega posiada ustalone prawo do emerytury. Jak wiadomo czasem zdarza się, że wysokość emerytury jest niższa niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Wówczas występuje paradoksalna sytuacja, w której uprawniony musi pobierać niższe świadczenie. Osoby, które mają ustalone prawo do emerytury przez wiele lat nie mogły ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Stan ten jednak kilka lat temu uległ zmianie, nie w wyniku nowelizacji przepisów, ale ugruntowania przychylnej dla osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne wykładni. Początkowo Sądy uznawały, że w takim przypadku osobie uprawnionej należy się świadczenie pielęgnacyjne w wysokości przekraczającej wartość pobieranej emerytury, a więc uprawniony ma prawo pobierać emeryturę, a także świadczenie pielęgnacyjne jednocześnie, jednak wartość tego świadczenia powinna zostać pomniejszona o wysokość pobieranej emerytury. Pogląd taki nie utrwalił się jednak w orzecznictwie i zostało przyjęte inne rozwiązanie, polegające na tym, że warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest zawieszenie pobierania emerytury. Rozwiązanie takie ma jednak swoje wady. Przede wszystkim wymaga od osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne, aby złożyła do organu wniosek o zawieszenie wypłaty emerytury bez gwarancji, że zostanie jej przyznane świadczenie pelengacyjnego. W celu złagodzenia skutków takiego stanu rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyjął, że organ powinien najpierw powiadomić na piśmie wnioskodawcę, o tym czy przysługuje jej prawo do świadczenie pielęgnacyjnego, w przypadku przedłożenia decyzji o zawieszeniu prawa do pobierania emerytury. W takim przypadku uprawniony nie ryzykuje utraty ciągłości świadczeń, jednak nie rozwiązuje to wszystkich problemów. W takiej sytuacji bowiem co prawda ciągłość świadczenia jest zachowana, ale uprawnionemu zostanie przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dopiero z dniem przedłożenia ww. decyzji organu rentowego, a nie z dniem złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenie pielęgnacyjnego. Okres pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami może być długi, potrwać nawet kilka miesięcy i za ten okres uprawnionemu będzie przysługiwać prawo wyłącznie do niższego świadczenia, jeżeli natomiast zaryzykuje i zrezygnuje z wypłaty emerytury przed złożeniem wniosku o świadczenie pielęgnacyjne to wówczas również ryzykuje, że w sytuacji, gdy wniosek taki zostanie oddalony przez cały okres trwania postepowania będzie pozbawiony jakiegokolwiek świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne, a data powstania niepełnosprawności

Aktualnie ugruntowany jest w orzecznictwie Sądów Administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego pogląd, że data powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki nie ma znaczenia przy ustaleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego co wynika jednoznacznie z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił normę prawną warunkującą z przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od daty postania niepełnosprawności osoby, która wymaga opieki. Pomimo tego organy I instancji w toku postepowania administracyjnego nadal odmawiają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego podnosząc, że nie da się ustalić daty powstania niepełnosprawności lub też data ta przypada po zakończeniu przez taką osobę nauki.

Procedura odwoławcza w sprawie o świadczenie pielęgnacyjne

Jeżeli organ I instancji odmówił Ci prawa do świadczenia pielęgnacyjnego to, jeżeli masz jakakolwiek wątpliwości do treści tej decyzji powinieneś w terminie 14 dni złożyć odwołanie od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Co ważne odwołanie składasz do organu, który wydał decyzję, a to dopiero on przekazuje je do organu właściwego. Organ I instancji może uwzględnić Twoje odwołanie w ramach samokontroli i wówczas sprawy nie musi rozpoznawać SKO, jednak rzadko taka sytuacja ma miejsce. Samorządowe Kolegium Odwoławcze może zmienić zaskarżoną decyzję, utrzymać w mocy lub przekazać do ponownego rozpoznania. W tym ostatnim przypadku sprawa znowu trafi do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, który będzie musiał ponownie wydać decyzję. Jeżeli natomiast organ II instancji utrzyma decyzję w mocy to przysługuje Ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga taka jest wolna od opłat sądowych, a ponadto nie musisz się liczyć z obowiązkiem zwrotu kosztów procesu drugiej stronie, w przypadku przegrania sprawy, dlatego warto powierzyć kontrolę ostatecznej decyzji SKO Sądowi. Czasem nawet w sprawach, które wydają się beznadziejne udaje się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie, więc warto spróbować, jeżeli nie łączy to się z kosztami.

Pomoc adwokata w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego

Posiadam filie swojej Kancelarii adwokackiej w Przeworsku. Jako adwokat zajmowałem się wieloma sprawami dotyczącymi świadczenia pielęgnacyjnego, zarówno na etapie sądowym, jak i administracyjnym. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą ze mną w tym zakresie to serdecznie zapraszam do kontaktu.