Adwokat Przeworsk - prawo karne

Obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych Jako adwokat zajmuje się na co dzień sprawami karnymi jako obrońca lub pełnomocnik.

Obrońca w sprawach karnych

Jeżeli przeciwko Tobie toczy się postępowanie karne lub takie postępowanie ma się toczyć to warto zwrócić się do adwokata o pomoc. Wymiar sprawiedliwości nie zawsze działa tak jak należy. W związku z tym faktem pomoc profesjonalnego prawnika, który posiada doświadczenie i wiedzę w sprawach karnych może być bardzo przydatna. Nie warto czekać na bieg wydarzeń, najlepiej jest ustanowić obrońcę jak najwcześniej, jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem w sprawie i postawieniem zarzutów. Czas w sprawie karnej ma duże znaczenie i nie zawsze działa na korzyść podejrzanego lub oskarżonego.

Obrona przed Sądem Rejonowym w Przeworsku

Sąd ten w II Wydziałem Karnym rozstrzyga sprawy karne. Jako adwokat posiadam doświadczenie, w zakresie pełnienia funkcji obrońcy i pełnomocnika przed tym Sądem, dzięki czemu znam praktykę procesową tegoż organu. Jeżeli chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej to ważne, aby adwokat, którego wybierzesz nie był wyłącznie teoretykiem, ale także praktykiem posiadającym unikalną wiedzę, którą można zdobyć tylko na rozprawach sądowych.

Obrona przed Prokuraturą Rejonową w Przeworsku

Sprawa karna z wyjątkiem tych z oskarżenia prywatnego nie rozpoczyna się od etapu sądowego. Najpierw jest postępowanie przygotowawcze, które prowadzi lub nadzoruje Prokuratura. Jako adwokat mogę pełnić funkcję obrońcy także na tym etapie sprawy. Z reguły najpierw jest prowadzone postępowanie w sprawie, następnie, gdy zostanie ustalony potencjalny sprawca czynu zostaną mu przedstawione zarzuty i od tego momentu sprawa jest prowadzona przeciwko niemu. Często zdarza się, że najpierw dana osoba jest faktycznie podejrzana, co oznacza, że organ postępowania podejrzewa ją o popełnienie czynu, ale formalnie nie zostały takiej osobie jeszcze postawione zarzuty. Warto zauważyć, że osobie takiej również przysługuje prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. Jako adwokat pełniący funkcję obrońcy mogę uczestniczyć w każdej czynności z udziałem podejrzanego, którego bronie. Ponadto mogą kontaktować się w jego sprawie z Prokuratorem, np. w celu uzgodnienia zasad dobrowolnego poddania się karze.

Reprezentacja przed Policją

Rolą policji i innych organów postępowania przygotowawczego jest przede wszystkim zbieranie dowodów oraz ustalanie okoliczności popełnienia czynu. Nadzór nad Policją w tym zakresie pełni Prokurator, który wydaje Policji wiążące polecenia. To Prokurator czuwa nad tym, aby postępowanie było prowadzone zgodnie z prawem. Jako adwokat pełniący funkcję obrońcy także czuwam nad tym, aby prawo to było przestrzegane. Oczywiście jako obrońca reprezentuje interesy podejrzanego, więc zwracam uwagę na naruszenia, które mogę naruszyć jego interesy. Jeżeli chodzi o dobro i interesy pokrzywdzonego to czuwać nad ich przestrzeganiem powinien jego pełnomocnik profesjonalny, jeżeli taki został ustanowiony. Czasami interesy pokrzywdzonego i podejrzanego mogę być zbieżne, a dzieje się tak przede wszystkim, gdy podejrzany nie jest sprawcą czynu, tylko jest nim ktoś inny. W takim przypadku pokrzywdzonego zależeć powinno na tym, aby został wykryty rzeczywisty sprawca czynu i to on poniósł karę.

Postępowanie sądowe w sprawie karnej

Jeżeli Prokurator sporządza lub zatwierdza akt oskarżenia i skieruje go do Sądu sprawa swój finał znajdzie w Sądzie. Sąd ocenia dowody przedłożone przez Prokuratura. Z punktu widzenia osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne ważne jest, aby zwrócić uwagę Sądu na okoliczności wyłączające winę, czy też przemawiające na wymierzenie łagodniejszej kary. Wszystkie wątpliwości, których nie da się wyjaśnić powinny być rozstrzygane na korzyść oskarżonego. To na organie postępowania ciąży ciężar udowodnienia wszystkich okoliczności, które warunkują powstanie odpowiedzialności karnej oskarżonego. Jeżeli tego nie uczynią, nawet w wyniku błędów czy zaniedbań to nie można przerzucać tego ciężaru dowodowego na oskarżonego, a tym bardziej przyjmować domniemań. Znacznie trudniej jest udowodnić komuś, że popełnił przestępstwo niż dopuścił się deliktu cywilnoprawnego. Na etapie postępowania sądowego pokrzywdzony co do zasady nie posiada statusu strony, a najczęściej jedynie status świadka. Jeżeli pokrzywdzony chce posiadać status strony na tym etapie postępowania musi złożyć oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W takim przypadku będzie on występował obok oskarżyciela publicznego, którym jest Prokurator. Oczywiście oskarżyciel posiłkowy może być reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Nie w każdej sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. W sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego to sam pokrzywdzony musi sporządzić i popierać akt oskarżenia. Oczywiście także oskarżyciel prywatny może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Jako adwokat zajmuje się także sprawami z oskarżenia prywatnego i w tym zakresie pomagam zarówno oskarżonym, jak i pokrzywdzonym. Jeżeli chodzi o przestępstwa z oskarżenia prywatnego to należą do nich między innymi sprawy o pomówienie i znieważenie. W przypadku tych przestępstw ważne jest to, aby zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzi fakt popełnienia przestępstwa. W prywatnym akcie oskarżenia strona zainteresowana może też wnosić o to, aby Sąd zobowiązał Policję do dokonania określonych czynności. Czynności te nie mają takie samego charakteru jak w przypadku prowadzenia postępowania przygotowawczego. Dla przykładu policja może ustalić dane oskarżonego na podstawie informacji podanych przez oskarżyciela posiłkowego takich jak miejsce pracy lub miejsce zamieszkania.

Postępowanie wykonawcze

Po postępowaniu sądowym, jeżeli w jego toku doszło do wymierzenia oskarżonemu kary kolejnym etapem sprawy jest wykonanie karty. W postępowaniu wykonawczym osoba, która była oskarżonym jest nazywana skazanym. Kary wymierzane w postępowaniu karnym są różne, od grzywny do kary pozbawienia wolności. Ta ostatnią kara w mojej ocenie powinna być stosowana wyłącznie, gdy sprawca powinien być izolowany, gdyż w związku z popełnieniem przestępstwa może stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Stosowanie tej kary w przypadku chociażby przestępstw nieumyślnych w mojej opinii jest błędem.

Sprawy o wykroczenia

Sprawy karne dotyczą co do zasady czynów większego kalibru, które cechują się szkodliwością społeczną wyższa niż znikoma. Sprawy o wykroczenia natomiast dotyczą spraw drobnych. Większość z nas w swoim życiu została ukarana za wykroczenie, chociażby drogowe. Oczywiście należy postępować tak, aby nawet za wykroczenie nie zostać ukarany. Niemniej jednak, osoba, której została przypisana wina za wykroczenie nie posiada statusu osoby karanej. Teoretycznie za popełnienie wykroczenia grozi nawet kara aresztu, jednak w praktyce odpowiedzialność za wykroczenie słusznie kojarzy nam się z grzywną. W niektórych sytuacjach grzywna przybiera formę mandatu karnego. Jeżeli go przyjmiemy sprawa na tym etapie się kończy, jeżeli natomiast odmówimy przyjęcia mandatu zostanie ona skierowana do Sądu, który ustali, czy doszło do popełnienia zarzucanego czynu i czy stanowił on wykroczenie. Jako adwokat pomagam także w sprawach o wykroczenia. Wykroczeniem może też być kradzież, jeżeli wartość skradzionych towarów nie przekracza ustawowego progu.

Jak wygląda pomoc adwokata w sprawcach karnych?

Jeżeli zdecydowałeś się na wybranie mojej Kancelarii adwokackiej, której Filia znajduje się w Przeworsku to najpierw należy umówić się na spotkanie. Na spotkaniu poznasz szczegółowe warunki współpracy i będziesz mógł podpisać pełnomocnictwo lub upoważnienie do obrony oraz umowę. Następnie po opłaceniu usługi będę mógł przystąpić do jej realizacji. W pierwszej kolejności zazwyczaj zapoznam się z aktami postępowania karnego, a w tym celu udam się do właściwej jednostki policji prokuratury, a jeżeli został już wniesiony akt oskarżenia do Sądu. W zależności od okoliczności sprawy i woli mojego mocodawcy podejmuje dalsze kroki, np. kontaktuję się z prokuratorem w sprawie możliwości dobrowolnego poddania się karze, czy też składam nowe wnioski dowodowe potwierdzające niewinność mojego Klienta.

FORMULARZ KONTAKTU 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ