Sprawy administracyjne- adwokat Przeworsk

Pomoc adwokata w sprawach administracyjnych Postępowanie administracyjne także jest pełne pułapek, dlatego warto powierzyć sprawę adwokatowi.

Prawo administracyjne

Często spotykam się z poglądem, że prawem administracyjnym zajmują się wyłącznie radcy prawni. Nie jest to prawdą, gdyż dużo adwokatów także specjalizuje się w tej dziedzinie. Prawo administracyjne obejmuje tak wielki ogrom regulacji, że w zasadzie żaden prawnik nie może specjalizować się w każdym jego aspekcie. Jako adwokat prowadzę wiele spraw administracyjnych.

Postępowanie administracyjne

O ile prawo administracyjne nie zostało skodyfikowane w sensie stricte to postępowanie administracyjne tak. Jako adwokat muszę doskonale orientować się w przepisach kodeksu postępowanie administracyjnego. Procedura administracyjna jest znacznie mniej skomplikowana z punktu widzenia strony aniżeli postępowanie karne, a tym bardziej cywilne. Dodatkowo postępowanie administracyjne co do zasady nie jest prowadzone przez osoby wykonujące zawody prawnicze tak jak w przypadku postępowania cywilnego czy karnego. Tutaj gospodarzem postępowania jest organ administracji publicznej, a w praktyce pracownik urzędu, który ten organ obsługuje. Rolą adwokata czy radcy prawnego jest w sprawie administracyjnej kluczowa, gdyż może on wyjaśnić treść przepisów prawa nie tylko reprezentowanej stronie, ale także organowi prowadzącemu postępowanie. Oczywiście organ musi zachować ostrożność korzystając z takich wskazówek, gdyż pełnomocnik profesjonalny reprezentuję jedną ze stron, więc z oczywistych względów nie jest obiektywny. W tym celu w razie potrzeby pracownik organu władzy publicznej, który prowadzi postępowanie w razie potrzeby powinien skonsultować się z zatrudnionym w urzędzie radcą prawnym, względnie skorzystać z pomocy prawnej świadczonej na rzecz urzędu przez zewnętrzną Kancelarię.

Odwołanie od decyzji organu

Jeżeli w sprawie administracyjnej została wydana decyzja, która nie jest dla Ciebie korzystna, najczęściej jest tak, gdy Twój wniosku został oddalony w całości lub części to wówczas możesz złożyć od niej odwołanie, a w niektórych przypadkach wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. W decyzji administracyjnej powinno znajdować się pouczenie w jakim terminie należy złożyć odwołanie. Najczęściej jest to 14 dni. Strona powinna w treści odwołania dokładnie określić zaskarżoną decyzje, najlepiej poprzez podanie jej daty, znaku oraz sprawy, której dotyczy. Strona powinna też określić czego się domaga, najczęściej będzie to zmiana decyzji poprzez uwzględnienie żądania strony sformułowanego we wnioski wszczynającego postępowanie. Strona teoretycznie nie musi wskazywać we wnioski zarzutów jednak powinna to zrobić, jeżeli chce zwiększyć swoje szanse na uzyskanie korzystnego dla niej rozstrzygnięcia. Co do zasady odwołanie nie podlega opłacie. Można złożyć takie odwołanie samodzielnie lub też skorzystać z pomocy zawodowego prawnika, tj. adwokata lub radcy prawnego.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje od ostatecznych decyzji administracyjnych. Decyzję ostateczne to takie, od których nie przysługuje już odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Nie są to jednak decyzję prawomocne, gdyż mogą zostać zaskarżone do Sądu. Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przysługuje skargą kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jakie elementy powinna zawierać decyzja administracyjna?

Decyzja administracyjna powinna zawierać szereg elementów. O ile rzadko zdarza się, aby organ nie zawarł w jej treści takich informacji jak nazwa organu, treść decyzji, numer sprawy, podstawa prawna, pouczenie czy też data jej wydania to zdarza się, że brakuje innych jej elementów. W mojej praktyce często zdarza się, że decyzja nie zawiera uzasadnienia prawnego oraz faktycznego. Jeżeli chodzi o uzasadnienie prawne to bardzo często organy administracji mylą podstawę prawną z uzasadnieniem prawnym. W uzasadnieniu prawnym decyzji organ powinien wyjaśnić, dlaczego zastosował wskazane przepisy i dlaczego dokonał ich takiej, a nie innej wykładni, zwłaszcza gdy strona podnosiła w tym zakresie zarzuty. Jeżeli chodzi o uzasadnienie faktyczne to organ powinien dokładnie wskazać na jakich dowodach się oparł, a jakie uznał za niewiarygodne i dlaczego. Strona musi dokładnie poznać argumenty organu. W praktyce często organy o tym zapominają. Oczywiście decyzję podlegają kontroli Sądu, ale nie zwalnia to organu z obowiązku profesjonalnego stosowania prawa.

Ciężar rozwodu w sprawie administracyjnej

Co do zasady to na organie ciąży ciężar dowodu. W praktyce jednak organy administracji i Sądy administracyjne wymagają od strony aktywności w zakresie dostarczania dowodów w sprawie. Nie wynika to jednak z treści kodeksu postępowania administracyjnego. Nie mniej jako adwokat muszę kierować się ugruntowanymi poglądami judykatury, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzam. Nie jest też tak, że organ nawet w świetle tych poglądów judykatury może całkowicie przerzucić na stronę ciężar dowodu, to organ ma obowiązek wyczerpująco zebrać i rozpatrzyć materiał dowodowy.

Jakie przykładowe sprawy administracyjne prowadzę?

Najczęściej prowadzę sprawy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, a także związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i uproszczoną legalizacją samowoli budowlanej. Jest to tylko przykładowy katalog spraw administracyjnych. W swojej praktyce prawniczej zajmowałem się wieloma sprawami administracyjnymi. Jeżeli masz wątpliwości co do tego, czy zajmę się twoją sprawą najlepiej zadzwonić, aby uzyskać informację czy się jej podejmę.

Pomoc adwokata w Przeworsku w sprawach administracyjnych

Jako adwokata reprezentuję strony w toku postępowania administracyjnego lub podatkowego prowadzonego przed organami władzy publicznej mającymi siedzibę w Przeworsku. Takimi organami są, w szczególności Starosta Powiatowy w Przeworsku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku, Burmistrz Miasta Przeworska i Wójt Gminy Przeworsk. To jak będzie przebiegało postępowanie administracyjne w dużej mierze zależy od tego które pracownik organu będzie je prowadził. Jako adwokat muszę dopilnować tego, aby w toku tego postępowania interesy reprezentowanej przeze mnie strony nie zostały naruszone.

Publikację dotyczące prawa administracyjnego na naszym blogu:

FORMULARZ KONTAKTU 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ