Prawo cywilne i gospodarcze - adwokat Przeworsk

Prawo cywilne reguluje stosunku umowne Jako adwokat reprezentuję strony w sprawach cywilnych przed Sądem Rejonowym w Przeworsku.

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje stosunki prawne pomiędzy autonomicznymi i równorzędnymi podmiotami. W tym przypadku Sąd co do zasady interweniuje na wniosek jednej ze stron stosunku cywilnoprawnego, w przypadku powstania sporu. W postępowaniu cywilnym obowiązuje też zasada, że to strona ma obowiązek przedstawić dowody, a Sąd nie powinien podejmować czynności z urzędu. Ta zasada stoi w sprzeczności z zasadą prawdy materialnej, której celem jest wydanie sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Kontradyktoryjność postępowania cywilnego wywodzi się z prawa rzymskiego. Niemniej jednak, warto zauważyć, że kontradyktoryjność w procesie rzymskim wynikała z braku odpowiednich zasobów i struktury sądownictwa. Jako prawnik postuluję, aby w procedurze cywilnej całkowicie zrezygnować z zasady kontradyktoryjności, a w zamian powołać by organ, który byłby uprawniony do zbierania materiału dowodowego na podobieństwo Prokuratury w postępowaniu karnym.

Prawo gospodarczego

Postępowanie gospodarcze nie tylko jest kontradyktoryjne, ale także przewiduje szereg wymogów formalnych, z których nie wywiązanie się prowadzi do negatywnych skutków procesowych, a w konsekwencji często także materialnoprawnych. Chodzi tutaj między innymi o prekluzje, w zakresie powołania nowych dowodów i faktów. Powód w pozwie, a pozwany w odpowiedzi na pozew, względnie w sprzeciwie lub zarzutach od nakazu zapłaty musi powołać wszystkie fakty i dowody, w przeciwnym przypadku nie zostaną one uwzględnione. Celem ustawodawcy było przyspieszenie procesu, jednak w praktyce nie odniosło to pożądanego skutku, gdyż długotrwałość procesów sądowych jest spowodowana przede wszystkim okolicznościami leżącymi po stronie wymiaru sprawiedliwości, a nie stron i ich pełnomocników. W celu skrócenia trwania postępowania sądowego postuluje się zwiększenie zatrudnienia w sądownictwie, zwłaszcza w zakresie liczby etatów sędziów i ich asystentów. Jeżeli chodzi o postępowanie gospodarcze ustawodawca przyjął prymat formalizmu nad koniecznością dążenia do prawdy materialnej. Z uwagi na podane powyżej okoliczności korzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawach gospodarczych jest szczególnie wskazane.

Jak sporządzić pozew cywilny lub gospodarczy o zapłatę?

W pozwie oprócz takich podstawowych danych jak imię i nazwisko lub nazwa stron, numer PESEL powoda, dane pozwalające ustalić numer PESEL pozwanego lub numer pozwanego w właściwym rejestrze, a także adres zamieszkania stron należy podać jakiej kwoty domaga się powód, jaką jest data jej wymagalności oraz co jest podstawą roszczenia. Do pozwu należy dołączyć dowody potwierdzające istnienie dochodzonego od strony pozwanej zobowiązania. Samo oświadczenie powoda albo faktura, która nie została zatwierdzona przez pozwanego zazwyczaj nie będzie wystarczająca dla uwzględnienia pozwu. Dowody należy dołączyć w oryginale. Załącznikiem do pozwu oprócz dowodów musi być jego odpis oraz odpisy jego załączników, tak aby Sąd mógł doręczyć je pozwanemu. Pozew o zapłatę co do zasady podlega opłacie sądowej, której wysokość jest zależna od wartości dochodzonego roszczenia. Wynagrodzenie adwokata podobnie jest uzależnione od wartości dochodzonego roszczenia. Pozew można złożyć samodzielnie lub upoważnić do tego adwokata lub radcę prawnego.

Egzekucja zobowiązań cywilnoprawnych

Uzyskanie korzystnego wyroku Sądu to tylko połowa sukcesu. Nawet jeżeli wygramy sprawę sądową to nie oznacza to, że odzyskamy pieniądze, które się nam należą. Jeżeli dłużnik jest niewypłacany, a tym bardziej głosił upadłość wyrok Sądu może nigdy nie zostać wykonany. Brak zapłaty nie jest przestępstwem. Jeżeli dłużnik w momencie zaciągania zobowiązania nie podał fałszywych danych i zamierzał je spłacić nie może zostać w ukarany na gruncie prawa karnego. Rodzi to ze sobą takie konwekcje, że wiele należności nigdy nie zostanie zapłaconych. Dłużnik nie może się jednak bronić się w ten sposób, że wyzbędzie się swojego majątku, np. dokonując darowizn na rzecz swoich najbliższych. Działanie na szkodę wierzyciela jest już przestępstwem. Czynności dłużnika można unieważnić chociażby w drodze powództwa ze skargi paulińskiej, a także dochodzić naprawienia szkody w sprawie karnej.

Sprawy o eksmisję- pomoc adwokata w Przeworsku

Jako adwokat zajmuje się sprawami o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego zwanymi potocznie sprawami o eksmisję. Eksmisja polega na przymusowym usunięciu osób fizycznych z lokalu, w którym zamieszkują. W sprawach o eksmisję Sąd co do zasady obligatoryjnej orzeka o prawie eksmitowanego do lokalu socjalnego. Jeżeli Sąd przyzna takie prawo egzekucja wyroku eksmisyjnego jest wstrzymana do czasu zaoferowania przez właściwą gminę lub miasto lokalu socjalnego. W celu uniknięcia długotrwałego procesu sądowego i trudności w egzekucji wyroku nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego z punktu widzenia wynajmującego mieszkanie jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego lub instytucyjnego. Przypadku tych umów najemcy nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego, ani nawet pomieszczenia tymczasowego.

Pomoc adwokata w sporządzaniu umów

Sporządzenie umów na gruncie prawa cywilnego nie zawsze jest łatwe i wymaga wiedzy prawniczej. W Internecie można znaleźć wiele wzorów najpopularniejszych umów stosowanych w obrocie cywilnoprawnym. Jeżeli jednak chcesz, aby potrzebna umowa została sporządzona w sposób indywidualny, dopasowany do Twoich potrzeb to najlepiej, gdy zwrócisz się do prawnika.  

Właściwość Sądu w Przeworsku w sprawach cywilnych

Sąd Rejonowy w Przeworsku jest właściwy do rozpoznania spraw cywilnych. Niektóre rodzaje spraw są rozpoznawane przez ten Sąd niezależnie od wartości przedmiotu sporu, np. sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w innych, np. sprawcy o zapłatę są rozpoznawane przez ten Sąd tylko gdy wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 100 tys. zł.

Pomoc adwokata w postępowaniu cywilnym

Jeżeli starasz się o odszkodowanie, zapłatę wynagrodzenia za wykonaną usługę to zwróć się do adwokata. Jako prawnik prowadzę filię Kancelarii adwokackiej w Przeworsku, dlatego też chętnie reprezentuję swoich Klientów w sprawach, które toczą się przed Sądem Rejonowym w Przeworsku.

FORMULARZ KONTAKTU 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ