Opieka nad dzieckiem -adwokat Przeworsk

Sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem Jako adwokat reprezentuję rodziców w sprawach opiekuńczych przed Sądem Rejonowym w Przeworsku.

Komu przysługuje władza rodzicielska?

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, w przypadku rozwodu Sąd ustala czy władzę tę ograniczy jednemu z nich, czy też utrzyma tę władzę obojgu rodzicom.

Komu nie przysługuje władza rodzicielska?

Władza rodzicielska nie przysługuje dziadkom, innym członkom rodziny ani małżonkowi rodzica (ojczym albo macocha). Co do zasady nie jest możliwe przeniesienie przez rodzica władzy rodzicielskiej na inną osobę, jednak w praktyce istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do dokonywania czynności dotyczących dziecka np. babci do odbioru dziecka z przedszkola.

Miejsce zamieszkania dziecka, a osobista opieka

Dziecko powinno mieszkać z rodzicami, chyba, że jego dobro jest zagrożone wtedy może zostać umieszczone w pieczy zastępczej. Jeżeli rodzice dziecka zamieszkują osobno dziecko mieszka z jednym z nich albo naprzemiennie u jednego i drugiego rodzica, w przypadku opieki na przemiennej. Jeżeli pomiędzy rodzicami istnieje spór co do tego, gdzie dziecko ma zamieszkać to wówczas Sąd podejmuje decyzję w tym zakresie w sprawie rozwodowej albo odrębnym postępowaniu.

Władza rodzicielska, a miejsce zamieszkania dziecka i opieka

To, że dziecko mieszka z jednym z rodziców nie oznacza, że drugi rodzic nie posiada władzy rodzicielskiej. Ustalenie miejsca zamieszkania z jednym z rodziców nie pozbawia automatycznie drugiego rodzica władzy rodzicielskiej ani jej nie zawiesza lub ogranicza. Nawet jeżeli rodzic nie mieszka z dzieckiem ma prawo współdecydowania o jego sprawach.

Sprawy dotyczące opieki – pomoc adwokata

Jako adwokat mogę reprezentować rodziców zarówno w sprawie o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka jak i dotyczących władzy rodzicielskiej.

Sprawy o opiekę – właściwość Sądu Rejonowego w Przeworsku

Sąd Rejonowy w Przeworsku rozpoznaje sprawy dotyczące ustalenia miejsca zamieszkania dziecka oraz władzy rodzicielskiej, jeżeli dziecko zamieszkuje w okręgu tego Sądu, czyli w Powiecie Przeworskim.

Ile kosztują sprawy o opiekę?

Opłata sądowa należna od wniosku wszczynającego postępowanie w sprawach opiekuńczych wynosi 100 zł. Wynagrodzenie adwokata jest zależne od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, liczby pism procesowych, które należy sporządzić oraz terminów rozpraw.

Ile trwają sprawy o opiekę w Sądzie Rejonowym w Przeworsku

Sprawy takie trwają od kilku miesięcy do nawet lat. Czas trwania postępowania wydłuża się, jeżeli występuje czynnik międzynarodowy albo zachodzi konieczność zasięgnięcia opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.

Opinia Opiniodawczego Zespół Sądowych Specjalistów – OZSS

Jeżeli władza rodzicielska rodzica ma zostać ograniczona lub wyłączona, względnie małżonkowie spierają się co do tego z kim powinno zamieszkać dziecko to wówczas Sąd zwróci się o wydanie opinii do OZSS. Jest to zespół specjalistów, którzy ocenią jakie kwalifikacje wychowawcze mają rodzice dziecka, jakie warunki mieszkaniowe mogą mu zaoferować, a finalnie czy dają rękojmie prawidłowego wykonywania pieczy lub władzy rodzicielskiej. Opinia tych specjalistów ma najczęściej decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia Sądu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest konieczne wówczas, gdy rodzic tej władzy nadużywa lub zaniedbuje swoje obowiązki. W przypadku gdy jeden z rodziców będzie pozbawiony władzy rodzicielskiej to drugi rodzic będzie mógł samodzielnie podejmować decyzję w imieniu dziecka. Władza rodzicielska może być przywrócona, jeżeli odpadną przesłanki jej pozbawienia. Postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej może być wszczęte na wniosek lub z urzędu. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej konieczne jest wydanie przez Sąd stosownego orzeczenia.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczyć można władzę rodzicielska rodzica, jeżeli jest ona nadużywana albo zaniedbuje on swoje obowiązki tak samo jak w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej, jednak w przypadku ograniczenia tej władzy chodzi o naruszenia znacznie mniej intensywne. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest też możliwe, gdy podejmowanie przez rodziców wspólnych decyzji w sprawach dziecka będzie się wiązało z trudnymi do przezwyciężania przeszkodami. W przypadku orzeczenia rozwodu nie jest już standardem ograniczanie władzy rodzicielskiej rodzica, z którym dziecko nie będzie zamieszkiwać.

Zawieszanie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej dotyczy przemijających przeszkód w jej wykonywaniu. Przyczyną uzasadniającą zawieszanie władzy rodzicielskiej może być wyjazd za granicę lub pobyt w szpitalu. Po ustaniu tej przyczyny zawieszona władza nad dzieckiem powinna zostać przywrócona, ale w tym celu należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Sądu.

Przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu – pomoc adwokata w Przeworsku

Oczywiście jak wiadomo, w przypadku rozstania to wspólne dziecko stron zazwyczaj zamieszkuje z matką dziecka. Co do zasady jednak ojciec i matka mają takie same prawo do sprawowania pieczy nad dzieckiem. Najczęściej jednak ojcowie ze względu na pracę zarobkową takiej pieczy wykonywać nie mogą, dlatego też zgadzają się na to, aby piecza ta była wykonywana przez matkę dziecka. Nie jest to jednak bezwzględną zasadą, gdyż czasem to właśnie ojciec będzie wykonywał pieczę nad dzieckiem i to z nim dziecko zamieszka. W sprawach spornych to komu zostanie przyznana opieka nad dzieckiem decydują takie okoliczności jak sytuacja mieszkaniowa, kwalifikacje wychowawcze rodzica, a także więź emocjonalna dziecka z rodzicem.

Opieka naprzemienna – pomoc adwokata

Dla rozwoju dziecka najlepiej jest, gdy dziecko jest wychowywane wspólnie przez rodziców Jeżeli mieszkają oni osobno to najlepszą alternatywną jest opieka naprzemienna. W takim przypadku dziecko mieszka przez pewien okres, np. dwa tygodnie u jednego rodzica, a następnie przez taki sam okres u drugiego rodzica. Jeżeli rodzice mieszkają niedaleko siebie i są pokojowo nastawieni to może się udać, z korzyścią dla dziecka.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

W przypadku gdy dobro dziecka jest zagrożone, np. rodzice się nad nimi znęcają albo nie zapewniają odpowiednich warunków bytowych np. miejsca zamieszkania dziecka na podstawie decyzji Sądu może ono zostać umieszczone w pieczy zastępczej. Jeżeli rodzice dobrowolnie nie wydadzą dziecka wówczas kurator sądowy na polecenie Sądu może je przymusowo odebrać w asyście policji.

FORMULARZ KONTAKTU 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ