Adwokat Przeworsk

Piotr Czyżyński Wykonuje zawód adwokata

Filia Kancelarii adwokackiej Piotra Czyżyńskiego w Przeworsku 

 • nazwa firmy: adwokat Piotr Czyżyński Filia Kancelarii adwokackiej w Przeworsku
 • zakres usług: adwokat Przeworsk
 • telefon: +48 781 292 897
 • adres: ul. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk
 • godziny otwarcia:
  poniedziałek-piątek: 08:00 – 16:00
  sobota, niedziela, święta: nieczynne

Adwokat- kim jestem?

Nazywam się Piotr Czyżyński i jestem adwokatem, który prowadzi filię swojej Kancelarii w Przeworsku. Jestem prawnikiem, który specjalizuje się w prawie karnym, upadłościowym, rodzinnym oraz cywilnym, w tym sprawach prowadzonych przed Sądem Rejonowym w Przeworsku. Lata doświadczenia zdobytego w toku uczestnictwa na rozprawach jako zawodowy zastępca procesowym pozwalają mi zaoferować nie tylko teoretyczną wiedzę prawniczą, ale umiejętność stosowania prawa w praktyce.

Jakie sprawy prowadzę w ramach Filii Kancelarii adwokackiej w Przeworsku?

Jako adwokat prowadzę sprawy:

 • cywilne:
 • sprawy dotyczące umów,
 • sprawy odszkodowawcze,
 • sprawy rzeczowe,
 • sprawy gospodarcze,
 • karne:
 • postępowanie przygotowawcze,
 • postępowanie sądowe,
 • przestępstwa komunikacyjne,
 • przestępstwa narkotykowe,
 • administracyjne,
 • rodzinne:
 • pracownicze:
 • pomoc dla pracodawcy,
 • unieważnienie wypowiedzeń,
 • zapłata wynagrodzenia,
 • zwolnienia grupowe,
 • sprawy emerytalne i rentowe.

Formularz kontaktu

Najczęściej prowadzone sprawy w Przeworsku

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć jakimi sprawami najczęściej stykam się w ramach prowadzenia Filii mojej Kancelarii adwokackiej w Przeworsku to poniżej znajduje się wykaz.

Prawo cywilne:

Prawo spadkowe:

Prawo rodzinne:

Prawo pracy

Sprawy emerytalno-rentowe

Prawo karne

Prawo administracyjne:

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie

Oprócz tego, że prowadzę praktykę prawniczą w Przeworsku posiadam też Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Jeżeli bliżej Ci do Rzeszowa niż do Przeworska zapraszam na stronę adwokata Piotra Czyżyńskiego, Kancelaria adwokacka w Rzeszowie. Dzięki posiadaniu biur w kilku miastach może świadczyć usługi prawne w bardzo wygodnej dla Klientów formie. 

Sprawy cywilne - pomoc adwokata w Przeworsku

Sprawy cywilne nie wiążą się tak jak w przypadku spraw karnych z karą. Tutaj chodzi przede wszystkim o sprawiedliwość naprawczą. Jeżeli ktoś wyrządził drugiemu szkodę albo nie wykonał umowy powinien za to zapłacić. Gdyby nie istniało prawo cywilne i możliwość dochodzenia roszczeń o charakterze cywilnym przed Sądem to wszelkie zapisy umowne najczęściej byłyby martwe. Przegrana w sprawie cywilnej nie wiąże się z umieszczeniem w kartotece karnej, ale jedynie konsekwencjami majątkowymi. Jeżeli nie wykonamy orzeczenia Sądu to zostanie ono wykonane w drodze przymusu, najczęściej przez komornika sądowego. Czasami wyrok w sprawie cywilnej może mieć pośredni wpływ na odpowiedzialność karną. Dzieje się tak, np. wyroku zasądzającego alimenty - uporczywie uchylanie się od realizacji obowiązku alimentacyjnego stwierdzonego wyrokiem Sądu może doprowadzić do odpowiedzialności karnej. Podobnie sytuacja wygląda, gdy chodzi o działanie na szkodę wierzyciela. Oczywiście wierzytelność nie musi być stwierdzona wyrokiem Sądu, aby taka odpowiedzialność zachodziła, jednak ukazuje to, że brak zaspokojenia roszczenia cywilnoprawnego może się wiązać po spełnieniu pewnych warunków z odpowiedzialnością karną.

Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym Jako adwokat prowadzę zarówno sprawy cywilne, jak i gospodarcze.
Pomagam dochodzić odszkodowań Prowadzę sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.

Sprawy o  odszkodowania- adwokat Przeworsk

Sprawę o odszkodowanie warto powierzyć adwokatowi. W przypadku adwokata koszty poniesione na świadczenie przez niego usługi prawnej w przypadku wygrania sprawy druga strona powinna zwrócić. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów które świadczą usługi prawne w zakresie dochodzenia odszkodowań, a nie są one prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych. Sytuacja taka jest korzystna dla ubezpieczycieli, którzy samo korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych. W walce z ubezpieczycielem, który dysponuje pomocą wyspecjalizowanych adwokatów lub radców prawnych warto również zwrócić się do profesjonalisty, aby wyrównać szansę.

Sprawy rzeczowe - pomoc adwokata w Przeworsku 

Prawo rzeczowe jak sama nazwa wskazuje reguluje kwestię związane z rzeczami, a więc ruchomościami lub nieruchomościami. Jeżeli chodzi o sprawy rzeczowe to prowadzimy postępowania o:

 • zniesienie współwłasności,
 • opróżnienie lokalu,
 • uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zwrot nieruchomości.

Zniesienie współwłasności przed Sądem Rejonowym w Przeworsku

Rzecz może mieć jednego lub kilku właścicieli. W tym drugim przypadku właściciele muszą dzielić swoje uprawnienia i wykonywać je w taki sposób, aby inni współwłaściciele też mogli to robić. Współwłasność rzeczy rodzi wiele problemów. Przede wszystkim takiej nieruchomości nie można co oczywiste zbyć lub obciążyć bez zgody pozostałych właścicieli. Ponadto wszelkie czynności przekraczające zwykły zarząd rzeczy także wymagają takiej zgody. Każdy współwłaściciel może żądać zniesienia współwłasności. Takie zniesienie współwłasności może nastąpić na drodze umownej, a jeżeli dotyczy nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego albo na drodze sądowej. Dokonać zniesienia współwłasności można na wiele sposobów. Przede wszystkim, co najczęściej ma miejsce Sąd lub współwłaściciele decydują się na przyznanie wyłącznej własności rzeczy jednemu z dotychczasowych współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty wartości rzeczy pozostałym. Drugą opcją jest fizyczny podział rzeczy. W przypadku nieruchomości wymagane jest uprzednie uzyskanie decyzji o podziale geodezyjnym. Jeśli żaden z właścicieli nie chce otrzymać nieruchomości na wyłączną własność to właściciele mogą sprzedać rzecz z wolnej ręki i podzielić się stosownie do posiadanych udziałów uzyskaną ceną. Jeżeli zaś współwłaściciele nie dojdą do porozumienia w zakresie sprzedaży rzeczy z wolnej ręki to wówczas pozostaje sprzedaż w trybie egzekucyjnym, co wiąże się z dużymi kosztami, potencjalnie niższą możliwą do uzyskania ze sprzedaży ceną, a także ograniczoną liczbą potencjalnych kupujących.

Zniesienie współwłasność Jako adwokat prowadzę sprawy o zniesienie współwłasności w Przeworsku.

Eksmisja- pomoc adwokata w Przeworsku

Eksmisja to potoczna nazwa postępowania o opróżnienie lokalu. Sprawa może dotyczyć zarówno lokalu użytkowego, jak i mieszkalnego. W przypadku lokalu użytkowego sprawy o eksmisję są znacznie prostsze, gdyż najemca lokalu użytkowego nie jest chroniony w taki sposób jak najemca lokalu mieszkalnego. W przypadku lokalu mieszkalnego procedura eksmisji jest zależna od tego na jakiej podstawie najemca lub inny użytkownik korzystał z lokalu. Jeżeli została zawarta zwykła umowa najmu to niestety dla Wynajmującego wówczas muszą zostać zrealizowane wszystkie procedury określone w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz zasadach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Przede wszystkim w sprawach tych Sąd obligatoryjnie orzeka o tym, czy byłemu najemcy przysługuje prawo do lokalu socjalnego. W przypadku niektórych osób przyznanie prawa do lokalu socjalnego jest obligatoryjne, np. kobiet w ciąży czy rodzin z małoletnimi dziećmi. Co prawda ustawa stanowi, że w przypadku, gdy lokal należy do zasobu prywatnego, nie jest własnością np. gminy to Sąd teoretycznie może orzec, że nawet takim szczególnie chronionym osobom nie należy się lokal socjalny, ale w praktyce rzadko tak się zdarza, w tym przed Sądem Rejonowym w Przeworsku. Jeżeli Sąd ustalił prawo do lokalu socjalnego to wyrok eksmisyjny nie może być zrealizowany, dopóki właściwe ze względu na miejsce zamieszkania miasto lub gmina nie złoży uprawnionemu oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W praktyce wiele gmin i miast nie dysponuje takimi lokalami, albo ich liczba jest ograniczona. W takim przypadku eksmisja może być wstrzymana nawet na wiele lat. Tę okoliczność ma właścicielowi zrekompensować prawo domagania się od gminy odszkodowania, które w praktyce odpowiada wysokości czynszu oraz innych opłat za korzystanie z nieruchomości należnych właścicielowi, gdyby lokal wynajął. Gmina powinna też pokryć szkody, które spowodował były najemca w lokalu w okresie, w którym eksmisja była wstrzymana wskutek braku zaoferowania przez gminę byłemu najemcy lokalu socjalnego. Gmina powinna zapewnić taki lokal niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia przyznającego prawo do lokalu socjalnego. W mojej opinii miesiąc czasu to wystarczający okres, aby organ złożył raka ofertę wynajmu, po tym okresie właścicielowi będzie należeć się odszkodowanie oczywiście w zakresie w jakim za korzystanie z lokalu nie płaci były najemca. Jeśli nawet Sąd nie przyznał najemcy prawa do lokalu socjalnego to eksmisja zostanie wstrzymana do momentu zapewnienia przez gminę pomieszczenia tymczasowego, gdzie będzie można eksmitować najemcę oczywiście jeżeli dobrowolnie się do niego nie przeprowadzi. W pomieszczeniu tymczasowym były najemca może przebywać pół roku, po tym okresie może zostać eksmitowany także z tego pomieszczenia do noclegowni i nie będzie mu już przysługiwać prawo do lokalu socjalnego, ani kolejnego pomieszczenia tymczasowego. W przypadku gdy strony zawrą umowę najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego prawo do lokalu socjalnego albo pomieszczenia tymczasowego nie będzie najemcy przysługiwać. Oczywiście, w przypadku obu umów muszą zostać spełnione dodatkowe warunki. W przypadku umowy najmu okazjonalnego konieczne jest przedłożenie przez najemcę oświadczenia osoby trzeciej, najlepiej z podpisem notarialnie poświadczony, w którym zobowiąże się ona do udostępniania lokalu mieszkalnego z którym dysponuje na wypadek eksmisji najemcy, a także notarialne oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Co ważne oświadczenia osoby trzeciej nie można odwołać, to na najemcy ciąży ryzyko utraty prawa do lokalu zastępczego, gdzie mogłaby się przeprowadzić na wypadek wygaśnięciu umowy najmu. W przypadku natomiast najmu instytucjonalnego konieczne jest posiadanie przez wynajmującego statusu przedsiębiorcy, do którego przedmiotu działalności należy wynajmę lokali mieszkalnych, a także podobnie jak w przypadku umowy najmu okazjonalnego notarialne oświadczenie najemcy od dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Co ważne w przypadku eksmisji z lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego nie jest konieczne przeprowadzenie procedury sądowej. Wystarczy wezwanie byłego najemcy do opróżnienie lokalu, uzyskanie klauzuli wykonalności i skierowanie sprawy od razu do komornika sądowego. W związku z brakiem prawa do lokalu tymczasowego albo pomieszczenia tymczasowego były najemca może zostać przeniesiony do noclegowni. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku eksmisji z lokalu, który został sprzedany w toku egzekucji. W takim przypadku nie ma konieczności przeprowadzenia procedury sądowej i można od razu skierować sprawę do egzekucji, ale jeżeli okaże się, że eksmisja dotyczy osób szczególnie chronionych na gruncie ustawy o ochronie praw lokatorów i zasadach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy to komornik wyznaczy osobie zajmująca lokal 6 miesięczny termin na wytoczeniem powództwa o ustalenie prawa do lokalu socjalnego, a na ten czas, ewentualnie w przypadku gdy Sąd przyzna na taki lokal socjalny na czas złożenia przez gminę oferty egzekucja zostanie wstrzymana.

Uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Jeżeli w treści księgi wieczystej znajdują się nieprawidłowe informacje należy doprowadzić do stanu zgodnego z prawda. Nie chodzi tutaj o omyłki pisarskie i błędy rachunkowe tylko kwestie takie jak błędne wskazanie osoby właściciela. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków kupił nieruchomość ze środków należących do majątku wspólnego, np. wynagrodzenia za pracę, ale w akcie notarialnym podał, że środki na zakup nieruchomości pochodziły z majątku osobistego. W takim przypadku o tym, kto jest właścicielem decyduje pochodzenia środków na zakup, a nie oświadczenie małżonka, a zatem można żądać ustalenia, że nieruchomość należy do majątku wspólnego.

Zapisy w księgach wieczystych bywają wadliwe Reprezentuję Klientów w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem.
Zwrot nieruchomości Po odwołaniu darowizny zwrotu nieruchomości można domagać się w Sądzie.

Zwrot nieruchomości- pomoc adwokata w skutecznym odwołanie darowizny

Jeżeli chodzi o zobowiązanie do zwrotu nieruchomości to dotyczy to najczęściej odwołanych z powodu rażącej niewdzięczności darowizn nieruchomości. Złożenie oświadczenia o odwołanie darowizny nieruchomości nie jest wystarczające do zwrotnego przeniesienia własności. Konieczne jest złożenie przez obdarowanego w formie aktu notarialnego oświadczenia o zwrotnym przeniesieniu własności nieruchomości. Jeżeli obdarowany odmawia złożenia takiego oświadczenia darczyńcy przysługuje prawo domagania się, aby Sąd wydał orzeczenie zastępujące to oświadczenie. Co ważne nie będzie to miało charakteru automatycznego, gdyż Sąd zbada czy oświadczenie o odwołaniu darowizny było skuteczne, czy w istocie doszło do rażącej niewdzięczności.

Umowy cywilnoprawne - pomoc adwokata w Przeworsku

Jako adwokat mogę przygotować dla Ciebie umowę, której potrzebujesz, a także reprezentować Cię w toku sporu sądowego. W swojej praktyce adwokackiej przygotowywałem między innymi umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadczenia usług, umowy agencyjne, umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Nie jest prawda, że umowa musi być zawarta w formie pisemnej, albo nawet w wyraźnej formie ustnej. Jeżeli strona złoży zamówienie, druga je przyjmie to już dochodzi do zawarcia umowy. Każda usługa jest co do zasady wykonywana na podstawie zawartej umowy. Jeżeli chodzi o umowy to jako adwokat prowadzę najczęściej sprawy o zapłatę z ich tytułu przed Sądem Rejonowym w Przeworsku. Jeżeli strony zawarły pisemną umowę należy ją dołączyć do pozwu, w przypadku natomiast umowy ustnej przedłożyć dowody na jej zawarcie np. zeznania świadków, dokumenty lub zdjęcia potwierdzające wykonanie umowy. To powód musi udowodnić istnienie i wysokość roszczenia. Przed wytoczeniem pozwu warto wezwać pozwanego do zapłaty.

Pomoc w przygotowaniu umowy Jako adwokat prowadzący praktykę w Przeworsku mogę dla Ciebie sporządzić projekt umowy.
Pomoc w sprawach gospodarczych Jako adwokat reprezentuję przedsiębiorców w sprawach gospodarczych.

Sprawy gospodarcze - adwokat w Przeworsku

Jeżeli obie strony stosunku prawnego są przedsiębiorcami to wówczas sądowa sprawa sporna jest co do zasady rozpoznana w trybie przepisów o postępowaniu gospodarczym. Sąd Rejonowy w Przeworsku nie rozpoznaje spraw gospodarczych, najbliższy Sąd Gospodarczy znajduje się w Przemyślu. Sprawy gospodarcze są trudne, gdyż nakładają na strony wiele obowiązków. W postępowaniu gospodarczym przyjęto zasadę, że ważniejsze jest to, aby zostały przestrzegany rygorystycznym normy procesowe niż ustalenie prawdy obiektywnej i wydanie sprawiedliwego wyroku. Najczęściej Sądy nie zawsze podchodzą do kwestii formalnych tak rygorystycznie jak wymagałoby to literalne brzmienie przepisów.

Sprawy karne - pomoc adwokata i obrońcy

Jako adwokat pełnię funkcję obrońcy. Obrona formalna, czyli posiadanie obrońcy stanowi także gwarancję prawa do obrony materialnej. Oskarżony nie musi biegle znać procedury karnej, to obrońca, który jest prawnikiem z uprawnieniami ma z zadanie czuwać nad tym, aby przepisy korzystne dla oskarżonego zostały wzięte pod uwagę. Ważne jest to, aby profesjonalista stawił się za Tobą. Jeżeli jesteś oskarżony możesz całkowicie lub częściowo stracić obiektywizm. Adwokat podniesie na Twoją korzyść wszelkie okoliczności, nawet te które Ty będziesz uważał za nieistotne. Co ważne obrońca posiada doświadczenie procesowe, znając orzeczenia w innych podobnych sprawach, gdzie Sąd potraktował oskarżonego łagodnie może je przytoczyć. Adwokat musi przekonać sędziego, a ma ułatwione zadanie, gdyż podobnie jak on posługuje się językiem prawniczym. Dla oskarżonego wiele sformułowań używanych przez Sąd lub Prokuratora może nie być zrozumiałe. Ponadto jako osoba, która nie wykonuje zawodu prawniczego możesz nie być świadomy skutków wielu czynności i zdarzeń procesowych. Odpowiedzialność karna dotyczy zbyt istotnej materii, aby można sobie było pozwolić na ryzyko działania bez profesjonalisty.

Pomoc obrońcy Obrońcą podejrzanego lub oskarżonego w sprawie karnej może być adwokat lub radca prawny.

Postępowanie przygotowawcze- pomoc adwokata

W ramach postępowania przygotowawczego reprezentuję pokrzywdzonych i oskarżonych przed Prokuraturą Rejonową w Przeworsku, Policją, a także innymi organami postępowania przygotowawczego, w tym podatkowymi. W postępowaniu przygotowawczym organy zbierają dowody, ustalają, czy doszło do popełnienia przestępstwa i kto jest sprawcą. Nie zawsze postępowanie przygotowawcze nawet po postawieniu zarzutów konkretnej osobie kończy się aktem oskarżenia. Prokuratur ma zadanie dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej, więc jeżeli w toku postępowania okazało się, że dane o popełnieniu przestępstwa się nie potwierdziły lub nie został zgromadzony wystarczający dla skazania materiał dowodowy powinien umorzyć postępowanie. Błędy popełnione przez organy postępowania na tym etapie mogą rzutować na późniejsze postępowanie sądowe, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika karnisty, który dopilnuje, aby wszystkie procedury gwarantujące ochronę praw reprezentowanej strony były realizowane w sposób należyty. Strona powinna posiadać swojego profesjonalnego rzecznika, którym bez wątpienia będzie adwokat pełniący funkcję obrońcy lub pełnomocnika.

Postępowanie sądowe w sprawach karnych- pomoc adwokata

Postępowanie sądowe w sprawie karnej jest wszczynane wskutek złożenia przez Prokuratura lub Policję, względnie inny organ postępowania przygotowawczego aktu oskarżenia sporządzonego lub zatwierdzonego przez Prokuratura. Przed Sądem co do zasady są przeprowadzane wszystkie dowody. Sąd powinien wysłuchać każdego świadka i oskarżonego, tylko wyjątkowo istnieje możliwość odczytania zeznań świadka lub wyjaśnień oskarżonego złożonych w toku postępowania przygotowawczego. Jest to związane z zasadą bezpośredniości. To Sąd wydaje wyrok, dlatego też musi bezpośrednio zapoznać się z dowodami. Adwokat pełniący funkcję obrońcy powinien uczestniczyć w rozprawie sądowej, w razie potrzeby zadawać pytania świadkom, innym oskarżonym oraz biegłym. Rolą adwokata jest zwrócenie uwagi składu orzekającego na okoliczności korzystne dla oskarżonego.

Przestępstwa komunikacyjne - pomoc adwokata

Jeżeli chodzi o pomoc w sprawach karnych to prowadzę najwięcej spraw związanych z przestępstwami związanymi z wypadkami drogowymi. Są to przestępstwa nieumyślne, w których sankcja zależy w dużej mierze od skutków takiego przestępstwa. Ostatnimi czasy kary za takie przestępstwa uległy znacznemu zaostrzeniu, co z punktu widzenia prowadzenia optymalnej polityki karnej należy ocenić negatywnie. W przypadku przestępstw komunikacyjnych znacznie ważniejsze niż wysokość kary jest profilaktyka, zapobieganie mim oraz surowe karanie wykroczeń drogowych. To, że ktoś kamie przepisy drogowe, a jeszcze nie spowodował wypadku nie oznacza, że jest dobrym kierowcą, a jedynie, że do tej pory miał szczęście. W krajach, w których przestępstwa komunikacyjne o śmiertelnych skutkach zdarzają się rzadko stawia się właśnie na wysokie kary za wykroczenia drogowe, natomiast kary za przestępstwa komunikacyjne są łagodniejsze niż w Polsce.

Pełnię funkcję obrońcy Na polskich drogach nadal mamy zdarza się zbyt wiele wypadków.

Przestępstwa narkotykowe – pomoc adwokata w Przeworsku

Posiadanie i handel narkotykami to przestępstwo. Jako adwokat często zajmuje się sprawami młodych ludzi oskarżonych o posiadanie narkotyków. W tym przypadku istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania, względnie wymierzenie kary, ale nie bezwzględnego więzienia. Jako adwokat muszę przekonać Sąd, że takiego młodego człowieka trzeba przede wszystkim wychować, a nie ukarać, dlatego też sankcja karna powinna być łagodna.

Posiadanie narkotyków jest przestępstwem Za posiadanie narkotyków grożą surowe kary, w tym izolacyjne.

Sprawy rodzinne

Jeżeli chodzi o prawo rodzinne to jest to jedna z dziedzin mojej specjalizacji. Zajmuje się sprawami rodzinnymi dotyczącymi:

 • rozwodu,
 • podziału majątku wspólnego po ustalania wspólności majątkowej małżonków,
 • alimentów,
 • władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka,
 • adopcji,
 • ustalenia zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Sprawy o rozwód – pomoc adwokata

W sprawach o rozwód Sąd ustala, czy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżonków. Dodatkowo Sąd w tych sprawach orzeka kto ponosi za to winę, który z małżonków, chyba że zgodnie wnioskują oni o to, aby Sąd nie orzekał w tym zakresie. Ponadto jeżeli małżonkowie posiadają wspólne dzieci to Sąd musi ustalić komu będzie przysługiwać władza rodzicielska, z kim dziecko zamieszka oraz jaka będzie wysokość rat alimentacyjnych należnych wspólnym, małoletnim dzieciom stron.

Pomoc prawna w sprawach rozwodach Występowałem jako pełnomocnik w dziesiątkach spraw rozwodowych.
Ustanie wspólności majątkowej małżonków Podstawą ustania wspólności majątkowej może być orzeczenie Sądu lub umowa pomiędzy małżonkami.

Podział majątku wspólnego

Sprawę podziału majątku wspólnego można załatwić w drodze zawarcia umowy polubownie lub w procedurze sądowej. Do ustania wspólności majątkowej małżonków może dojść wskutek zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, tak zwanej intercyzy albo orzeczenia Sądu. Co do zasady małżonkowie posiadają równy udział w majątku wspólnym, jednak przy podziale majątku Sąd na wniosek jednego z małżonków z ważnych powodów może ustalić, że udział ten nie będzie równy. Podział majątku wspólnego może mieć formę fizycznego podziału rzeczy, przyznania rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem ich spłaty drugiemu, względnie rozdzielenia składników majątkowych pomiędzy małżonków.

Sprawy o alimenty

Sprawy o alimenty są rozpoznawane przy okazji sprawy rozwodowej lub w odrębnym postępowaniu. Osoba ubiegająca się o alimenty musi wykazać jakie są jej uzasadniane koszty utrzymania. Granicą obowiązku alimentacyjnego są natomiast możliwości zarobkowe zobowiązanego. Alimenty można płacić na małoletnie dzieci, ale także na dzieci dorosłe, rodziców, małżonka, rodzeństwo, a nawet byłego pasierba lub pasierbicę. W sprawach o alimenty można liczyć na to, że Sąd niezwłocznie wyda postanowienie o zabezpieczeniu dzięki czemu osoba uprawniona będzie miała prawo żądać zapłaty alimentów już w czasie procesu, a nie dopiero po uprawomocnieniu się wyroku.

Pozew o alimenty Wpozwie o alimenty nalezy wykazać jakie są uzasadnione potrzeby uprawnionego do alimentacji.
Władza rodzicielska przysługuje rodzicom Władza rodzicielska może zostać ograniczona, przywrócona, zawieszona lub wyłączona.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska może być ograniczona, zawieszona, przywrócona albo całkowicie wyłączona w stosunku do rodzica. O tym wszystkim decyduje Sąd w sprawie rozwodowej, na wniosek jednego z rodziców albo z urzędu. Gdy dobro dziecka jest zagrożone Sąd podejmuje czynności niezwłocznie i wydaje stosowane zarządzenia. Pozbawienie władzy rodzicielskiej to środek ostateczny, gdy dobro dziecka jest zagrożone. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć sytuacji zawinionych przez rodzica, a także niezawinionych, np. konieczności wyjazdy za granicę. Władza rodzicielska jest zawieszona, gdy istnieje tymczasowa przeszkoda w jej wykonywaniu. W każdym przypadku umniejszenia władzy rodzicielskiej może ona zostać przywrócona wyłącznie wskutek decyzji Sądu o przywróceniu tej władzy.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

W praktyce orzeczenie w przedmiocie ustalenia miejsca pobytu dziecka przesądza o tym, kto będzie sprawował faktyczną opiekę nad dzieckiem. Przy ustaleniu miejsca pobytu dziecka Sąd bierze pod uwagę takie okoliczności jak warunki mieszkaniowe rodziców, więź emocjonalną z dzieckiem, dotychczasowy stan faktyczny, zdolności wychowawcze rodzica, ewentualne czynniki uniemożliwiające sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, np. choroby psychiczne.

Sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka Rodzic, z którym dziecko zamieszka będzie sprawował faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Adwokat zajmujący się sprawami o adopcję Reprezentuję przed Sądem osoby, które ubiegają się o przysposobienie dziecka.

Sprawy o adopcję

Adopcją polega ma powstaniu pomiędzy osoba trzecią, która nie jest rodzicem biologicznym dziecka takiej samej więzi jak w przypadku rodziców biologicznych. Adoptować dziecko mogą osoby zupełnie obce albo członkowie rodziny lub małżonek rodzica. W przypadku adopcji dziecka przez macochę lub ojczyma konieczna jest zgoda obojga rodziców, chyba że są oni pozbawieni władzy rodzicielskiej albo nie żyją. Dzięki adoptowane ma co do zasady takie same prawa i obowiązki jak dziecko naturalne. Adopcją możemy podzielić na pełną, niepełną oraz całkowitą. Decyzję o adopcji zawsze podejmuje Sąd. Jako adwokat mogę reprezentować strony w toku postępowania o przysposobienia.

Kontakty z dzieckiem

Jeśli rodzic nie mieszka z dzieckiem to nadal ma prawo utrzymywać z nim kontakty. Jeżeli rodzice nie zgadzają się co do zasad wykonywania tych kontaktów ich spór wymaga rozstrzygnięcia Sądu. Najczęściej utrzymywanie kontaktów polega na spotykaniu się dziecka z rodzicem w określonych odstępach czasu.

Sprawy o kontakty Reprezentuję rodziców w sprawach o ustalenie zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem.
Adwokat od prawa administracyjnego Jako adwokat reprezentuję strony w toku postępowania administracyjnego.

Sprawy administracyjne

Pojęcie sprawy administracyjnej jest bardzo szerokie. Trudno wymienić zamknięty katalog spraw administracyjnych. Jako adwokat w swojej praktyce zawodowej prowadzę sprawy administracyjne dotyczące świadczenia wychowawczego potocznie zwanego 500+ lub 800 +, zasiłku rodzinnego, czy świadczenia pielęgnacyjnego. Nie są mi obce kwestie związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Sprawy podatkowe

Niestety czy tego chcemy czy nie każdy z nas musi płacić podatki. Nie oznacza to jednak, że fiskus jest nieomylny. Jeżeli powstał spór z organami podatkowymi warto skonsultować się z adwokatem, który pomoże go wygrać, oczywiście jeżeli podatnik rzeczywiście ma rację. W sprawach podatkowych ostateczną decyzję zawsze podejmuje Sąd. Jako adwokat reprezentuje swoich Klientów między innymi w postępowaniach o ujawnienie niepodatkowanych źródeł dochodów czy zgłoszenie nabycia spadku lub darowizny do Naczelnika US.

Adwokat zajmujący się prawem podatkowym Jako adwokat udzielam porad prawnych z zakresu prawa podatkowego.

Sprawy pracownicze

Jako adwokat pomagam zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Prawo pracy jest specyficzną gałęzią prawa podobną do prawa cywilnego, jednak z pewnymi różnicami. Przede wszystkim prawo pracy ma chronić słabszą, przynajmniej w teorii stronę stosunku pracy jaką jest pracownik. W związku z czym pracownikowi przysługuje szereg przywilejów, na które nie może liczyć pracodawca. Warto z tych przywilejów korzystać i bronić swoich praw przed Sądem pracy. Wynagrodzenie za pracę zwykle stanowi jedyne źródło utrzymania pracownika, dlatego jest wypłacanie w prawidłowej wysokości jest tak bardzo ważne.

Pomoc dla pracodawcy

Jako adwokat oferuje kompleksowe usługi, w zakresie prawa pracy. Nie tylko reprezentuję pracodawców w sporach z pracownikami, ale także opracowuję dokumenty takie jak umowy o pracę, aneksy do umowy o pracę, statuty, regulaminy, wypowiedzenia i inne oświadczenia pracodawcy, a także dokumentację potrzebną do przeprowadzenia zwolnień grupowych lub indywidualnych. Pracodawca ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów prawa pracy, dlatego pomoc adwokata lub radcy prawnego może być bardzo potrzebna. Jako adwokat pomagam też przebrnąć przez formalności związane ze zwolnieniami grupowymi oraz przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę.

Rozwiązanie umowy o pracę Od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracodawcę można się dowołać do Sądu Pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy- pomoc adwokata

Stosunek pracy może wygasnąć wskutek upływu okresu, na który został zawarta umowa o pracę, wskutek porozumienia stron albo jednostronnie przez oświadczenie jeden ze stron po spełnieniu dodatkowych warunków. Pracodawca lub pracownik może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy druga strona ciężko naruszy swoje podstawowe obowiązki, np. pracownik będzie spożywał podczas wykonywania pracy napoje wyskokowe albo pracodawca nie będzie wypłacał pracownikowi należnego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o wypowiedzenie stosunku pracy polega ono na tym, że po złożeniu przez stronę stosunku pracy oświadczenia o wypowiedzeniu umowa wygasa po upływie określonego w kodeksie pracy okresu. Pracownik może złożyć wypowiedzenie w każdym czasie i bez spełnienia dodatkowych warunków, powinien jednak wykonywać pracę do momentu wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli chodzi o pracodawcę to w przypadku, gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony musi on podać precyzyjną, prawdziwą i zasadną przyczynę wypowiedzenia. Jeżeli pracodawcę rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem lub bez tego wypowiedzenia i nie zostały spełnione ku temu warunki to pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy żądając przywrócenia do pracy albo zapłaty odszkodowania.

Zapłata wynagrodzenia, w tym za nadgodziny oraz dodatków

Pracodawcy nie płacą wynagrodzenia za pracę z dwóch powodów. Pierwszym z nich są trudności finansowe zakładu pracy, a z drugim jest spór pomiędzy pracownikiem dotyczącym wysokości tego wynagrodzenia. W tym pierwszym przypadku zazwyczaj nie ma problemu z uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia. Najczęściej Sąd wydaje nakaz zapłaty, a pracodawca nie zaskarżą go sprzeciwem. Problemy pojawiają się natomiast na etapie egzekucji, jeżeli pracodawca nie posiada majątku albo dochodów będzie ona bezskuteczna. Na szczęście pracownik ma prawo ubiegać się o wypłatę zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie mnie jednak zakres świadczeń wypłacanych przez tej fundusz jest ograniczony. W drugim przypadku, gdy pracodawca kwestionuje wysokość należności pracownika to Sąd pracy rozstrzyga spór. Dotyczy on najczęściej wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz dodatków za pracę w soboty, niedziele i święta. To pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy. Jeżeli tego nie robi lub wykonuje w sposób nienależyty to twierdzenie pracownika, w zakresie liczby przepracowanych godzin, jeżeli nie budzą wątpliwości i zostały wykazane dowodami chociażby w uproszczonym sposób powinny stanowić podstawę orzeczenia Sądu.

Zapłata wynagrodzenia za pracę Jeżeli pracodawca nie wypłacił Ci zaległego wynagrodzenia możesz dochodzić swoich praw w Sądzie.
Procedura zwolnień grupowych Pomagam pracownikom i pracodawcą w sprawach dotyczących zwolnień grupowych.

Zwolnienia grupowe

Jeżeli chodzi o zwolnienia grupowe to pracodawca jest zobligowany przygotować szereg dokumentów i przeprowadzić wiele procedury. W związku z tym warto zastanowić się nad powierzeniem tych spraw adwokatowi lub radcy prawnemu. Jeżeli chodzi o pracownika to powinien on zwrócić uwagę, czy w toku zwolnień grupowych jego prawa są przestrzegane. Przepisy ustawy potocznie zwane ustawą o zwolnieniach grupowych przewidują szereg regulacji, które wyłączają stosowanie przepisów kodeksu pracy, w tym chroniących pracowników przed wypowiedzeniem stosunku pracy. Nie mniej jednak ochrona ta nadal obowiązuje. Ponadto co do zasady pracownikowi zwalnianemu z przyczyn ekonomicznych dotyczących zakładu pracy przysługuje prawo do odprawy, której wartość jest uzależniona od okresu, w którym pracował w danym zakładzie pracy.

Sprawy emerytalne i rentowe 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, względnie inny organ rentowy wydają decyzję w sprawie emerytury lub renty. Jeżeli taka decyzja jest niekorzystna dla ubezpieczonego może ją zaskarżyć do Sądu. Jeżeli chodzi o emeryturę to najczęściej spór z organem rentowym dotyczy zaliczenia stażu pracy, w szczególności w szczególnych warunkach. Jeżeli natomiast chodzi o rentę to najczęściej organ rentowy kwestionuje fakt niezdolności ubezpieczonego do pracy. W takim przypadku Sąd powołuje biegłego sądowego, który ustali jaki jest stan zdrowia ubezpieczonego i czy może on wykonywać pracę.

Sprawy emerytalno-rentowe Jako adwokat świadczę pomoc prawną osobom ubiegającym się o emeryturę i rentę.

Sporządzenie dokumentu przez adwokata  

Adwokat zredaguje dokument Adwokat może wysłać w Twoim imieniu pismo do Sądu, Urzędu, czy też innej osoby fizycznej i prawnej.

Sporządzenie pisma przez adwokata

Jeżeli potrzebujesz wysłać do swojego kontrahenta wezwanie do zapłaty może to za Ciebie zrobić adwokat. Oczywiście najlepiej będzie gdy adwokat będzie Cię reprezentował i w Twoim imieniu prześle wszelkie pisma do Sądu lub innego podmiotu. Nie mniej jednak czasem koszt takiego rozwiązania jest zbyt wysoki, dlatego Klienci decydują się na jednorazową pomoc w postaci sporządzenia określonego pisma procesowego lub pozaprocesowego. W takim przypadku pismo kieruje w imieniu własnym, a adwokat sporządza jedynie jego projekt.

Opinia prawna sporządzona przez adwokata Opinia prawna zawiera wnikliwe opracowanie danego problemu prawnego.

 Opinia prawna

Opinia prawna to bardziej zaawansowana od porady prawnej usługa. W ramach opinii prawnej dokonamy wszechstronnej analizy problemu prawnego. Co ważne Klient otrzyma dokument zawierający opinie prawną, który zostanie podpisany i opieczętowany przez adwokata. Opinią taką Klient może się wszędzie posłużyć, gdyż stanowi ona jego własność. Czas sporządzenia opinii jest zależny od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości przepisów, a zwłaszcza orzecznictwa, które wymaga analizy.

Dokumenty prawne Jako adwokat sporządzam umowy, regulaminy, statuty, procedury i inne dokumenty prawne.

Sporządzenie innego dokumentu prawnego

Adwokat może sporządzić nie tylko opinie prawną, ale takaż inny dokument, w szczególności umowę, czy wewnętrzne dokumenty przedsiębiorcy takie jak regulaminy czy procedury. Wielu przedsiębiorców sporządza takie dokumenty samodzielnie lub zleca ich sporządzenie pracownikom w wyniku czego posiadają one wiele błędów. Przedsiębiorca jest profesjonalistą dlatego też ustawodawca zakłada, że jeżeli sam nie posiada wiedzy prawniczej zleca świadczenie usług prawniczych fachowcom.

Porada prawna i reprezentacja

Porada prawna udzielona przez adwokata W ramach porady prawnej odpowiem na Twoje pytania.

Porada prawna

Porada prawna polega na udzielenia ustnie lub pisemnie odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania. Porada prawna może obejmować także analizę przedłużonych dokumentów. Jako adwokat chcący udzielić rzetelnej porady nawet zalecam, aby na potrzeby udzielenia porady prawnej przedłożyć wszystkie dotyczące sprawy dokumenty. Jeżeli zagadnienie jest bardziej skomplikowane i Klient potrzebuje naszego stanowiska na piśmie to wówczas powinien zwrócić się o sporządzenie opinii prawnej. Zazwyczaj porada prawną jest udzielanego tego samego lub następnego dnia od zgłoszenia problemu i opłacenia usługi.

Reprezentacja w Sądzie Jako adwokat mogę Cię reprezentować przed każdym Sądem.

Reprezentacja

Jeżeli chcesz, aby adwokat załatwił wszystkie sprawy kompleksowo w Twoim imieniu, bez Twojego udziału to najlepiej zdecydować się na reprezentację. Adwokat wówczas samodzielnie będzie dokonywał czynności prawnych lub procesowych w Twoim imieniu. W takim przypadku wynagrodzenie będzie miało co do zasady charakter ryczałtowy co oznacza, że nie będziesz płacił za każdą dokonaną czynność, a łącznie za całe postępowanie. Zasadą jest uiszczenie całości wynagrodzenia z góry przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Nie może być bowiem tak, że adwokat będzie świadczył pracę za darmo albo będzie musiał dochodzić zapłaty przed Sądem. Każdy ma prawo do wynagrodzenia za poświęcony czas i pracę.

Stała obsługa prawna firm 

Oferta ta dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców. Taka forma współpracy polega na stałej opiece prawnej. Przedsiębiorca nie płaci wówczas odrębnie za każdą poradę prawną czy sporządzenie pisma, ale płaci wynagrodzenie ryczałtowe, najczęściej miesięczne. Nie dotyczy to spraw sądowych, za które co do zasady należy się odrębne wynagrodzenie. Oferuje usługę prawną, między innymi dla przedsiębiorców z Przeworska.

Adwokat Przeworsk cennik

Przed skorzystaniem z pomocy prawnej ważne jest ustalenie ile będzie ona kosztować. Na początek najczęściej konieczna będzie porada prawną. Koszt takiej porady prawnej zwykle wacha się od 100 do 300 zł. Czas trwania porady zwykle nie powinien przekroczyć jednej godziny. Nie oznacza to jednak, że adwokat poświeci na poradę jedynie tyle czasu ile trwa porada. Przede wszystkim w wielu sprawach adwokat musi poprzedzić poradę przygotowaniami, analiza przepisów i praktyki sądowej, często trwa to dłużej niż czas trwania porady prawnej. Ponadto w koszt porady prawnej wliczone są także koszty prowadzenia Kancelarii, a także czas spędzony na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, za który wynagrodzenie adwokatowi nie przysługuje. Konkludując tylko mała część wynagrodzenia za poradę prawną stanowi rzeczywisty dochód prawnika. W toku porady prawnej Klient otrzymał wycenę finalnej usługi prawnej, jeżeli taka będzie potrzebna. Finalną usługą prawną może być sporządzenie dokumentu lub reprezentacja w sprawie. Jeżeli chodzi o koszt sporządzenia dokumenty to jest on zależny od charakteru sprawy i nakładu pracy, zwykle cena takiej usługi wynosi od 300 do 1000 zł. Jeżeli natomiast konieczna będzie reprezentacja to wymagane jest podpisanie umowy oraz pełnomocnictwa. Koszt reprezentacji jest zależny od wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy, zwykle wacha od 1500 zł do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Wszelkie koszty pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego stanowią dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodu, jeżeli są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

ZESPÓŁ PRAWNIKÓW KANCELARII

mec. Orłowski Specjalizuje się w sprawcach rejestrowych.

Radca prawny Arkadiusz Orłowski

Mecenas Orłowski zajmuje się zarówno świadczeniem pomocy prawnej jak i sprawami związanymi z organizacjom pracy Kancelarii. Radca prawny Arkadiusz Orłowski zajmuje się między innymi sprawami pracowniczymi i rejestrowymi. Arkadiusz reprezentuje Klientów Kancelarii przed Sądami Rejonowymi Wydziałam Gospodarczymi Krajowego Rejestru Sądowego. W Kancelarii zajmuje się także wstępną analizą spraw, ich wyceną oraz dba o najwyższą jakość świadczonych usług prawnych. Aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego. Jako prawnik ceni sobie szczerość. 

mec. Czyżyński Jest doświadczonym praktykiem procesowym.

 Adwokat Piotr Czyżyński

Piotr wykonuje zawód adwokata i jest właścicielem Kancelarii. Mecenas Czyżyński pełni funkcję obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniach karnych, a także reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych, rodzinnych i upadłościowych. Adwokat Piotr Czyżyński jest typowym prawnikiem procesowym, który zajmuje się przede wsyztskim prowadzeniem spraw sądowych, w tym przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi. Wieloletnie doświadczenie procesowe pozwoliło mu poznać praktykę poszczególnych Sądów, w tym Sądu Rejonowego w Przeworsku.  Mecenas Czyżyński stara się zawsze znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu prawnego biorąc pod uwagę nie tylko aspekty prawne, ale i ekonomiczne.

mec. Orłowska-Pączek To osoba bardzo dokładna i precyzyjna.

Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek

Pani mecenas wykonuje zawód radcy prawnego już od wielu lat. Jako radca prawny zawsze jest dokładna i skrupulatna. Tego samego wymaga od swoich współpracowników. Pani mecenas największe doświadczenie posiada w sprawach rodzinnych, w tym o rozwód, alimenty, podział majątku, opiekę nad dzieckiem, a także sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Joanna reprezentuje także Klientów w sprawach pracowniczych i zakresu ubezpieczeń społecznych. Cechuje ją profesjonalizm, zawsze dokłada starań, aby wszystkie formalności zostały wykonane z nawiązką.

Radca prawny, czy adwokat w Przeworsku – kogo wybrać?

Ta naprawdę z punktu widzenie Klienta nie ma znaczenie czy skorzysta z pomocy prawnej świadczonej przez adwokata, czy radcę prawnego. Po reformie, która miała miejsce kilkanaście lat temu uprawnienia adwokata i radcy prawnego są w zasadzie takie same. Osoby te mają również tożsame kwalifikację. Przy wyborze prawnika trzeba zwracać bardziej uwagę na to, czy specjalizuje się w danej sprawie, aniżeli na to, który z zawodów wykonuje. Co ważne, nie należy mylić radcy prawnego z osobą, która takich uprawień nie posiada. Na rynku funkcjonuje wiele Kancelarii prawnych, które nie są prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych, a tym samym nie mogą świadczyć usług adwokackich i radcowskich bez względu na to jakie składają Klientowi zapewnienia.

Dlaczego wybrałem zawód adwokata?

Zawsze chciałem pomagać ludziom i wykonywać pracę na samodzielnym stanowisku. Cenię sobie niezależność i możliwość samodzielnego organizowania własnej pracy między innymi dlatego zawód adwokata jest dla mnie odpowiedni. Adwokat nie pracuje jak typowy pracownik, który musi wykonać określoną pracę w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę. Adwokat jest nienależny, każda sprawa to osobny projekt, który musi wykonać. Dla adwokata nie znaczenia, że jest późno albo chciał zrobić sobie urlop. Praca musi zostać wykonana, najlepiej osobiście, a jeżeli to nie możliwe należy znaleźć zastępstwo. Adwokat wykonuje swoje obowiązki wtedy gdy to konieczne, nie ma uregulowanego czasu pracy. Czasami może wyjść coś załatwić w standardowych godzinach pracy, a innym razem będzie musiał pracować w soboty, a nawet święta. Jako adwokat jestem zdania, że nie warto odkładać wykonania obowiązków na późnej. Jeżeli tak robimy często ulegają one spiętrzeniu i w przypadku choroby lub innej przyczyny losowej nie będziemy w stanie sobie z nimi poradzić. Terminy biedną nieubłaganie dlatego też tylko naprawdę ważny powód połączony z dołożeniem należytej staranności może uzasadniać jego uchybienie, poza tym o tym czy termin zostanie przywrócony decyduje Sąd, dlatego lepiej nie ryzykować, gdyż nie zawsze przychyli się on do naszego stanowiska w sprawie.

Jakie sprawy prowadzę jako adwokat w Przeworsku

Jako zawodowy zastępca procesowy zajmuje się sprawami obejmującymi takie zagadnienia jak:

 • związane z prawem rodzinnym:
 • rozwód,
 • alimenty,
 • opieka nad dzieckiem,
 • przysposobienie,
 • ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • wydanie zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka bez zgody drugiego rodzica,
 • pozbawienie władzy rodzicielskie,
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
 • separację,
 • podział majątku po rozwodzie,
 • związane z prawem rzeczowym:
 • zasiedzenie,
 • uwłaszczenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności przesyłu,
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • ustalenie wygaśnięcia służebności,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • ochrona własności i posiadania,
 • opróżnienie lokalu mieszalnego,
 • opróżnienie lokalu użytkowego,
 • zwrot nieruchomości otrzymanej w darowiźnie,
 • ustalenie rzeczywistej treści aktu notarialnego,
 • stwierdzenie nieważności aktu notarialnego.
 • związane z prawem rejestrowym i handlowym:
 • założenie spółki,
 • założenie stowarzyszenia lub fundacji,
 • likwidacja spółki,
 • wykreślenie spółki bez przeprowadzenia procesu likwidacji,
 • zgłoszenie zmian danych spółki do rejestru.
 • związane z prawem cywilnym:
 • odszkodowania z tytuły błędów medycznych,
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • zadośćuczynienia,
 • renty cywilnoprawne,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • umowy pożyczki,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • umowy dostawy,
 • umowy agencyjne.
 • związane z prawem upadłościowym:
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • ogłoszenie upadłości gospodarczej przez przedsiębiorcę,
 • ustalenie planu spłaty,
 • umorzenie zobowiązań upadłego,
 • zgłoszenie wierzytelności,
 • zakup rzeczy lub prawa w toku postępowania upadłościowego
 • Związane z prawem podatkowym;
 • ujawnienie niepodatkowych źródeł przychodu,
 • zgłoszenie nabycia spadku lub darowizny,
 • uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej,
 • ustalenie wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • Związane z prawem pracy:
 • zapłata wynagrodzenia z pracę,
 • zapłata wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe,
 • zapłata dodatków za pracę w soboty i święta,
 • obliczenie wysokości należnego wynagrodzenia przez biegłego sądowego,
 • wydanie świadectwa pracy,
 • wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • zapłata wynagrodzenia za czas trwania urlopu wypoczynkowego,
 • zapłata wynagrodzenia chorobowego,
 • ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia o pracę,
 • ustalenie nieważności zwolnienia dyscyplinarnego,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za wypadek w pracy,
 • odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy,
 • mobbing,
 • odpowiedzialność majątkowa pracowników za powierzone mienie,
 • zastawanie kary porządkowej,
 • zwolnienia grupowe,
 • przygotowanie dokumentacji związane z zatrudnieniem i funkcjonowaniem zakładu pracy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • Związane z prawem karnym:
 • przestępstwa komunikacyjne, w tym jazda pod wpływem alkoholu,
 • zatrzymanie prawa jazdy,
 • zakaz prowadzenia pojazdów,
 • przestępstwa narkotykowe, w tym posiadanie i handel,
 • znieważenie,
 • pomówienie,
 • naprawienie szkody
 • dochodzenie przez pokrzywdzonego roszczeń w drodze powództwa adhezyjnego.
 • Związane z prawem administracyjnym:
 • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • zasiłek rodzinny,
 • świadczenie wychowawcze (500 +)
 • uproszczona legalizacja samowoli budowlanej,
 • wydanie paszportu,
 • zmiana imieniu lub nazwiska,
 • zameldowanie i wymeldowanie,
 • zasiłek wychowawczy.
 • Związane z prawem ubezpieczeń społecznych:
 • emerytury na zasadach ogólnych,
 • emerytury wcześniejsze,
 • emerytury pomostowe,
 • świadczenie kompensacyjne,
 • rekompensata za pracę w szczególnych warunkach,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek macierzyński,
 • renty rodzinne,
 • emerytury wojskowe i policyjne,
 • emerytury nauczycielskie.
 • Sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym:
 • powództwo o pozbawienie tytułu egzekucyjnego wykonalności,
 • wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności z urzędu,
 • wniosek o wstrzymanie lub zawieszanie postepowania egzekucyjnego,
 • pozew o zwolnienie spod egzekucji.

Porady adwokata w Przeworsku

Nakaz zapłaty– co mogę zrobić?

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty masz prawo w terminie 14 dni złożyć sprzeciw. Warto wcześniej skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, który oceni czy roszczenia zawarte w pozwie są zasadne oraz czy powód dołączył do pozwu dowody, które pozwolą na jego uwzględnienie. Sprzeciw powoduje, że nakaz zapłaty traci moc. W elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawa jest wówczas umarzana, a wierzyciel może dochodzić zapłaty w postępowaniu zwyczajnym (nieelektronicznym). W przypadku natomiast nakazu zapłaty wydanym w standardowym postępowaniu upominawczym Sąd wyznaczy rozprawę i  rozpozna sprawę na zasadach ogólnych. Brak złożenia sprzeciwu uniemożliwia Ci późniejsze kwestionowanie zobowiązania.

Komornik prowadzi egzekucję orzeczenia, o którym nic nie wiem?

Jeżeli o fakcie wydania nakazu zapłaty lub innego orzeczenia dowiedziałeś się dopiero w wyniku wszczęcia egzekucji przez komornika sądowego to może oznaczać to, że to orzeczenie zostało Ci doręczone na niewłaściwy adres. W takim przypadku należy skierować do Sądu pismo z wnioskiem o uchylenie wykonalności tytułu egzekucyjnego, który stanowi podstawę egzekucji z urzędu z uwagi na fakt, że pozew i orzeczenie zostało doręczone na niewłaściwy adres. Do takiego wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające fakt, że nie zamieszkiwałeś pod wskazanym adresem w pozwie, np. zaświadczanie o zameldowaniu pod innym adresem, czy umowę o pracę w zakładzie pracy znacznie oddalonym od tego adresu lub za granicą, ewentualnie umowę najmu lokalu lub odpis z księgi wieczystej lokalu znajdującego się siępod innym adresem, jeżeli Sąd uchyli wykonalności tytułu egzekucyjnego to doręczy Ci pozew, ewentualnie jeżeli nakaz zapłaty jeżeli taki został wydany. Będziesz miał prawo złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty i wówczas sprawa zostanie rozpoznana ponownie, tym razem jednak będziesz mógł brać w niej czynny udział.

Zostałem wezwany na rozprawę w Sądzie Rejonowym w Przeworsku- co robić?

Jeżeli Sąd wezwał Cię do osobistego stawiennictwa na rozprawie to bez względu czy jest to sprawa cywilna, karna, czy pracownicza oraz bez względu na to w jakim charakterze zostałeś wezwany, czy to strony, czy też świadkowie powinni wykonać obowiązek określony w tym wezwaniu. Jeżeli z powodu choroby nie jesteś w stanie przyjechać do Sądu musisz udać się do lekarza sądowego, który potwierdzi ten fakt. Jeżeli nie możesz być obecny w Sądzie z innej przyczyny to także powinieneś to wykazać stosownym dokumentem. Jeżeli brak obecności na rozprawie nie jest uzasadniony to musisz liczyć się z możliwością nałożenia przez Sąd grzywny.

Zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata – kiedy się należy?

Jeżeli korzystasz z pomocy adwokata na etapie przedsądowym i nie dojdzie do wszczęcia sprawy sądowej to niestety nie będziesz mógł żądać zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej przez zawodowego prawnika. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku gdy dojdzie do sprawy sądowej. W postępowaniu cywilnym zasadą jest zasądzenie zwrotu kosztów procesu w tym wynagrodzenia pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym od strony przerywającej proces. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy strona powołuje się na spis kosztów procesu Sąd powinien zasądzić koszt wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z informacjami zawartymi w tym dokumencie. Niestety jednak w praktyce sądowej nadal często zdarza się, że Sąd ustala wówczas wysokość wynagrodzenia adwokata według stawki minimalnej pomimo, iż brak jest jakiegokolwiek umocowania w obowiązujących przepisach prawa, aby oceniać wysokość wynagrodzenia adwokackiego, które nie przekracza stawki maksymalnej stanowiącej sześciokrotność stawki minimalnej. Jako adwokat wnoszę o zasądzenie kosztów według tej wyższej stawki, jednak nie zawsze mogę zagwarantować, że Sąd przychyli się do mojego wniosku i Klient odzyska wszystkie poniesione na moje wynagrodzenie koszty.

Czy muszę mieć adwokata w Sądzie?

Co do zasady nie. Tylko w niektórych sprawach obowiązuje przymus adwokacko-radcowski, czyli danej czynności może dokonać tylko zawodowy prawnik. To, że nie masz obowiązku korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego nie oznacza, że z takiej pomocy skorzystać nie powinieneś. Prawo nie jest proste, zwłaszcza procedury dlatego też brak pomocy prawnej może doprowadzić Cię do wyjątkowo ciężkich skutków. Lepiej na samym początku zgłosić się do adwokata i uniknąć problemów prawnych.

Jak wygląda praca adwokata w Przeworsku?

W Przeworsku zgłaszają się do mnie Klienci z różnymi sprawami, najczęściej spadkowymi oraz rodzinnymi. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców to najczęściej prowadzę w tym mieście sprawy dotyczące zapłaty wynagrodzenia czy pomagam w założeniu spółki albo sporządzeniu umowy z Klientem lub kontrahentem. Jestem prawnikiem procesowym, ale to nie oznacza, że każdego dnia wykonuje czynności w Sądzie. Moja praca polega w dużej części na analizowaniu akt przepisów, orzecznictwa i przygotowywaniu wielu dokumentów, głównie pism procesowych.

Najważniejsze Sądy i urzędy w Przeworsku

Sąd Rejonowy w Przeworsku

tel. 16 648 74 68

adres: ul. Lwowska 9, 37-200 Przeworsk

godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 07:30 – 15:30

soboty, niedziele, dni ustawowowolne od pracy: nieczynne

Wydziały:

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sieniawie

Urząd Skarbowy w Przeworsku

tel.16 648 90 27

adres: 1000-lecia 1, 37-200 Przeworsk

godziny pracy:

poniedziałek-wtorek: 08:00 – 15:00

środa-piątek: 07:00 – 15:00

soboty, niedziele, dni ustawowowolne od pracy: nieczynne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Przeworsku

tel.22 560 16 00

adres: ul. Dworcowa 1, 37-200 Przeworsk

godziny pracy:

poniedziałek: 08:00 – 17:00

wtorek-piątek: 08:00 – 15:00

soboty, niedziele, dni ustawowowolne od pracy: nieczynne

KRUS – Placówka Terenowa w Przeworsku

tel.16 648 81 32

adres:ul. Ignacego Krasickiego 1, 37-200 Przeworsk

godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 07:00 – 15:00

soboty, niedziele, dni ustawowowolne od pracy: nieczynne

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

tel.16 648 70 09
adres:Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

godziny pracy:

poniedziałek, środa-czwartek: 07:30 – 15:30

wtorek: 07:30 – 17:00

piątek: 07:30 – 14:00

soboty, niedziele, dni ustawowowolne od pracy: nieczynne

Urząd Miasta Przeworska

tel. 16 648 78 44

adres:Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 07:30 – 15:30

soboty, niedziele, dni ustawowowolne od pracy: nieczynne

Pamiętaj, że w Sądzie, ani urzędzie nie są udzielane porady prawne. Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej musisz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego lub zasięgnąć informacji w Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego prowadzonego przez organizację pozarządowe oraz Starostwa Powiatowe.

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

Zapoznaj się z publikacjami na naszym blogu 

W ramach Filii Kancelarii adwokackiej w Przeworsku nie tylko świadczymy pomoc prawną, ale prowadzimy bloga, na którym dzielimy się wiedzą z zakres prawa nabytą przede wszystkim w toku pracy zawodowej. 

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Czy można zrzec się prawa do zachowku? Czy umowa o zrzeczeniu się prawa do zachowku będzie ważna. Przedstawiam aktualne orzecznictwo i podglądy doktryny w tej kwestii. Zapraszam do lektury.

Czytaj Więcej
Świadczenie pielęgnacyjne – adwokat Przeworsk

Jako adwokat reprezentuję opiekunów osób niepełnosprawnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zarówno przed organami samorządu terytorialnego, jak i Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Sądami Administracyjnymi.

Czytaj Więcej