Adwokat Przeworsk – odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań w Przeworsku Dochodzenie odszkodowań warto powierzyć adwokatowi lub radcy prawnemu.

Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej

Istnieją dwa podstawowe ramy odpowiedzialności cywilno-prawnej, a mianowicie kontraktowa i deliktowa. Ten pierwszy reżim wynika z zawartej umowy. To strony decydują jakie postanowienia znajdą się w łączącej ich umowie. Oczywiście muszą one być zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Dla przykładu, jeżeli zobowiązałeś się wybudować dom i tego nie zrobiłeś to druga strona stosunku prawnego może żądać od Ciebie odszkodowania za szkodę jaką poniosła z tego tytułu. Drugi rodzaj odpowiedzialność, a więc ten wynikający z popełnienia deliktu nie wymaga tego, aby poszkodowany i osoba odpowiedzialna za szkodę zawarły umowę, podstawą odpowiedzialności jest tutaj popełnienie deliktu, a więc naruszenie prawa cywilnego. Może też być tak, że odpowiedzialność danego podmiotu ma zarówno deliktowy jak i kontraktowy charakter.

Szkoda rzeczywista i utracone korzyści

Osoba poszkodowana może żądać nie tylko naprawienia szkody rzeczywistej, tj. zmniejszenia wartości jej aktywów w związku z wyrządzaniem szkody, ale także zwrotu utraconych korzyści, czyli tych które uzyskałaby, gdyby nie doszło do powstania szkody. Dla przykładu szkodą rzeczywistą będzie utrata lokalu w wyniku pożaru, a utraconymi korzyściami zyski jakich poszkodowany nie osiągnie w związku z brakiem tego lokalu, np. z tytułu prowadzonej w tym lokalu działalności.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Jak wiadomo wiele osób ubezpiecza się od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wielu zawodów, np. adwokata, lekarza czy te żarchitekta jest to obowiązek. W przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za naprawienie szkody wynikającej z działania osoby, która posiada takie ubezpieczenie. Dla poszkodowanego jest to niewątpliwe korzystne, gdyż znacznie łatwiej jest uzyskać odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń aniżeli od innego podmiotu, tj. sprawcy szkody.

Odszkodowania komunikacyjne – pomoc adwokata

Jako adwokat mogę Cię reprezentować zarówno w sprawie karnej jak i cywilnej związanej z wypadkiem komunikacyjnym. Dla sprawcy wypadku najważniejsze jest to, aby Sąd potraktował go łagodnie. Jeżeli chodzi natomiast o poszkodowanego to zależy mu przede wszystkim na tym, aby odszkodowanie od ubezpieczyciela było jak najwyższe. Ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnoprawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przewiduje stosunkowo wysoką sumę gwarancyjną, dlatego też poszkodowany nie musi martwić się od wypłacalności osoby zobowiązanej do naprawienia szkody. W przypadku odszkodowań komunikacyjnych najważniejsze jest to, aby wykazać winę sprawcy oraz wysokość powstałej szkody. Poszkodowany ma prawo do dokonania napraw pojazdu za pomocą oryginalnych części, a nie ich zamienników. Ponadto poszkodowany ma prawo dokonać takiej naprawy metodą gospodarczą, czyli samodzielnie i otrzymać zwrot nie tylko użytych części i materiałów, ale także, aby wysokość odszkodowania uwzględniała nakład jego pracy. Warto również zwrócić uwagę na to, że wartość samochodu po na naprawie rzadko dorówna wartości tego samochodu przed wystąpieniem zdarzenia wywołującego szkodę, co również powinno znaleźć odzwierciedlenie w wysokości odszkodowania. Oczywiście w sprawach spornych Sąd powołuje biegłego sądowego z zakresu wyceny, który ustali wartość szkody, jednak pełnomocnik profesjonalny powinien dokładnie przeanalizować sporządzony operat szacunkowy zwłaszcza w kontekście tego, czy biegły przy dokonaniu wyceny wziął pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

Odszkodowania za błędy medyczne

Zawód lekarza, a także inne zawody medyczne są bardzo ważny. Każdy popełnia błędy, również lekarze. W mojej opinii za błędu lekarzy powinien odpowiadać przede wszystkim ich ubezpieczyciel, dlatego też tak ważne jest, aby lekarze zawierali polisy przewidujące wysokie sumy gwarancyjne. W przypadku odszkodowań za błędy medyczne w pierwszej kolejności należy wykazać, że w istocie taki błąd został popełniony. Może być tak, że szkoda po stronie pacjenta nie jest wynikiem błędu, a po prostu naturalnym zjawiskiem wynikającym ze stanu wiedzy medycznej i podjętego ryzyka. Nie każda operacja, która nie zakończy się sukcesem świadczy o popełnieniu błędu medycznego. Błąd medyczny wystąpi tylko wówczas, gdy dojdzie do naruszenia zasad zawodowej staranności biorąc pod uwagę aktualny w momencie zdarzenia stanu wiedzy medycznej. Błąd może wynikać zarówno z działania lub zaniechania lekarza lub też wadliwych procedur medycznych albo też działania lub zaniechania osób wykonujących inne zawody medyczne takie jak pielęgniarka czy ratownik medyczny. W sprawach dotyczących błędów medycznych kluczową rolę odgrywa opinia biegłego sądowego, który jest lekarzem odpowiedniej specjalizacji. To on ocenia, czy doszło do popełnienia błędu. To na jego wiedzy specjalistyczne Sąd opiera swoją orzeczenie.

Koszty procesu w sprawie o odszkodowanie

W sprawie o odszkodowanie także można domagać się zwrotu kosztów procesu, w tym wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Oczywiście warunkiem jest wygranie sprawy w całości. W przypadku gdy pozew zostanie oddalony w całości lub w części powód będzie musiał odpowiednio pokryć koszty procesu poniesione przez pozwanego odpowiednio w całości lub w części. W związku z tym faktem przed wszczęciem procesu warto dokładnie przeanalizować szanse na zwycięstwo. Lepiej też nie doszacować wartości szkody, a później na dalszym etapie postępowania rozszerzyć powództwo niż ten doprowadzić do sytuacji, w której pozew zostaje w części oddalony, gdyż wówczas koszty procesu zostaną stosunkowo rozdzielone.

Kancelaria odszkodowawcza, czy adwokat lub radca prawny?

Odpowiedz jest prosta. Wybierz adwokata lub radcę prawnego. W przypadku tak zwanej Kancelarii odszkodowawczej, która nie jest prowadzona przez adwokatów lub radców prawnych nie masz żądanej gwarancji co do jakości świadczonych usług i przede wszystkim podmioty takie nie mogą Cię reprezentować w Sądzie, a ubezpieczyciel ponieść kosztów zapłaconego im wynagrodzenia.

Pomoc adwokata w Przeworsku w sprawie o odszkodowanie

Jeżeli chcesz, aby Twoje interesy w sprawie o odszkodowanie a zostały należycie zabezpieczone zapraszam do kontaktu. Chętnie udzielę Ci pomocy w ramach Filii mojej Kancelarii adwokackiej, którą prowadzę w Przeworsku.

FORMULARZ KONTAKTU 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ