Sprawy spadkowe – adwokat Przeworsk

Sąd Rejonowy rozpoznaje sprawy spadkowe Reprezentuję wnioskodawców i uczestników sparw spadkowych w Sądzie Rejonowym w Przeworsku.

Formalności spadkowe- jak zacząć?

Jeżeli zostałeś powołany do spadku to w pierwszej kolejności powinieneś złożyć oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku.

Pomoc adwokata w sprawie spadkowej w Przeworsku

Jako adwokat mogę załatwić za Ciebie wszystkie formalności związane ze sprawą spadkową. Przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty oraz uzyska potrzebne do wniosku załączniki. Finalnie będę Cię reprezentował na rozprawie, a jeżeli będzie taka potrzeba złożę środek zaskarżenia od decyzji Sądu Rejonowego w Przeworsku.

Przyjęciu lub odrzucenie spadku – pomoc adwokata

Masz cztery możliwości, jeżeli chodzi o przyjęcie lub odrzucenie spadku, możesz:

  • przyjąć spadek w sposób prosty, wtedy będziesz odpowiadał za zobowiązania spadkowe bez ograniczeń,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas twoja odpowiedzialność za zobowiązania spadkowe będzie ograniczona do wartości czynnej spadku
  • odczekać 6 miesięcy od dnia powołania do spadku i wówczas będzie to skutkować automatycznym przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, chyba, że otwarcie spadku nastąpiło po 18 października 2015 r. to wówczas automatycznie przyjmiesz spadek w sposób prosty (chyba, że jesteś niepełnoletni to wówczas przyjęcie spadku nastąpi z dobrodziejstwem inwentarza),
  • odrzucić spadek, z tym, że musisz pamiętać, że wówczas spadek nabędą twoje dzieci, a do jego odrzucenia w imieniu dziecka konieczna będzie zgoda Sądu (ustawodawca planuje zmienić przepisy, tak aby zgoda Sądu nie była wymagana).

Jak mogę przyjąć lub odrzucić spadek?

Jeżeli nie minęło jeszcze 6 miesięcy od dnia powołania do spadku to możesz to zrobić w Sądzie lub u notariusza. W celu złożenia takiego oświadczenia w Sądzie musisz przygotować pisemne oświadczenie, w którym podasz dokładne dane spadkodawcy. Ponadto podpis pod tym oświadczeniem musi poświadczyć notariusz. Taki dokument możesz przesłać do Sądu spadku, czyli co do zasady Sądu okręgu, w którym znajdowało się ostatnie miejsce pobytu spadkodawcy. Jeżeli zdecydujesz się na złożenia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku u notariusza to rejent przygotuje te dokument i prześle je do Sądu. Jeżeli od dnia powołania do spadku upłynęło pół roku to nie musisz już nic robić. Spadek został przyjęty w sposób prosty lub z dobrodziejstwem inwentarza zgodnie z zasadami, o których mowa w poprzednim akapicie.

Uchylenie się od skutków błędnego oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego braku

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o przyjęciu spadku pod pływem błędu, np. nie wiedziałeś, że spadek jest zadłużony to wówczas możesz złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków tego oświadczenia woli. Jeżeli zaś nie złożyłeś żadnego oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o powołaniu do spadku, a tym samym spadek został przez ciebie przyjęty z mocy prawa to również możesz złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków braku złożenia tego oświadczenia. W swojej praktyce prawniczej pracowałem przy tego rodzaju sprawach.

Testament notarialny i własnoręczny

Testament to dokument, w którym osoba żyjąca ustala kto będzie jej spadkobiercą. W testamencie można też wydziedziczyć osobę powołaną do spadku na podstawie ustawy. Najlepiej jest sporządzić testament w formie aktu notarialnego. W takim przypadku bardzo trudno będzie taki testament unieważnić. Istnieje też możliwość sporządzenia tak zwanego testamentu holograficznego. W takim przypadku spadkodawca musi sporządzić testament w całości własnoręcznym pismem. Nie może to być pismo maszynowe, np. wydruk z komputera i nie wystarczy sam podpis. Ponadto, aby testament był ważny spadkodawca musi ustanowić w nim spadkobiercę.

Dziedziczenia ustawowe - pomoc adwokata

Dziedziczenia ustawowe następuje wówczas, gdy zmarły nie pozostawił po sobie ważnego testamentu.

Do spadku po zmarłym z ustawy w pierwszej kolejności są powołane dzieci zmarłego oraz małżonek w częściach równych, z tym zastrzeżeniem, że udział małżonka w spadku nie może być niższy niż czwarta część spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy umrze przed jego śmiercią to udział spadkowy, który mu przysługiwał przechodzi na jego dzieci oraz dalszych zstępnych, np. wnuki, prawnuki itd. Jeżeli zmarły nie posiadał dzieci do spadku po nim w równych częściach są powołani jego rodzice oraz małżonek. Małżonkowi przypada połowa spadku, a rodzicom po ¼ spadku. Jeżeli spadkodawca nie miał małżonka w chwili śmierci to całość spadku przypada rodzicom. Jeżeli rodzice nie żyją w dniu otwarcia spadku to do spadku zostanie powołane rodzeństwo spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli zmarły pozostawił małżonka, a jego rodzice nie żyją rodzeństwo zostanie powołane do połowy spadku, a do drugiej połowy jego małżonek. Z braku ww. osób bliskich dla zmarłego do spadku zostaną powołani dziadkowe spadkodawcy w częściach równych, a jeżeli nie żyją ich dalsi zstępni, dzieci, wnuki itd. Jeżeli jeden z dziadków nie żyje, ani jego dzieci nie żyją w momencie otwarcia spadku to udział, który by im przysługiwał przypada pozostałym dziadkom. Jeżeli chodzi o dziedziczenie dziadków to przepisy te obowiązują w stosunku do spadków otwartych po 27 czerwca 2009 r. Natomiast w stosunku do spadków otwartych po dniu 15 listopada 2023 r. owszem dziadkowie nadal będą dziedziczyć, ale jeżeli zmarli przed otwarciem spadku to udział ich przypadnie ich dzieciom, ale nie już dalszym zstępnym, tj. wnukom, prawnukom itd. Jeżeli tych osób brak lub zmarły przed otwarciem spadku do spadku zostanie powołana gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli nie można jej ustalić Skarb Państwa. Jako adwokat mogę Ci pomóc ustalić, czy i kiedy zostałeś powołany do dziedziczenia, a później reprezentować Cię w Sądzie Rejonowym w Przeworsku w sprawie spadkowej.

Stwierdzenie nabycia spadku - reprezentacja adwokata w Przeworsku

Powołanie do spadku następuje w chwili ogłoszenia testamentu, śmierci spadkodawcy lub odrzucenia spadku przez osobę powołaną w pierwszej kolejności, względnie ustalenia przesłanki uniemożliwiające dziedziczenie przez nią. W celu potwierdzenia praw do spadku można udać się do notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia lub do Sądu, który wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli chodzi o akt poświadczenia dziedziczenia to do jego sporządzenia wymagana jest osobista obecność wszystkich spadkobierców, co nie zawsze jest możliwe. Jeżeli pomiędzy spadkobiercami istnieje spór, np. co do ważności testamentu lub nie mogą oni osobiście być obecni na spotkaniu z notariuszem, w celu złożenia zapewniania spadkowego pozostaje tylko droga sądowa. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku możesz działać samodzielnie lub możesz skorzystać z pomocy adwokata, który będzie Cię reprezentował, np. przed Sądem Rejonowym w Przeworsku.

Ile trwa stwierdzenie nabycia spadku w Sądzie Rejonowym w Przeworsku?

Sprawa taka trwa zwykle około 3 miesięcy. Dłużej sprawa może potrwać wówczas, gdy przedmiotem postępowania jest także stwierdzenie ważności testamentu. Najczęściej sprawy o stwierdzenie nabycia spadku są załatwiane na pierwszej rozprawie. U notariusza można załatwić sprawę w ciągu jednego dnia, dlatego jeżeli jest to możliwe to ta droga jest najlepsza.

Dział spadku - pomoc adwokata

Jeżeli chodzi o dział spadku to można go dokonać w formie umowy. Umowa taka, w przypadku, gdy do spadku wchodzą nieruchomości musi być sporządzono w formie aktu notarialnego. Umowa może być zawarta tylko gdy spadkobiercy są zgodni co do jej zapisów, czyli sposobu podziału spadku. Oczywiście przed dokonaniem działu spadku konieczne jest uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia pozostaje droga sądowa. Jako adwokat mogę Cię reprezentować w sprawie o dział spadku przed Sądem Rejonowym w Przeworsku.

Ile trwa sprawa o dział spadku?

Sprawy te trwają do zasady znacznie dłużej niż sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Sprawy o dział spadku prowadzone przed Sądem Rejonowym w Przeworsku zazwyczaj trwają od 4 miesięcy do roku. Czas trwania sprawy zależy między innymi od tego czy spadkobiercy są zgodni co do wartości składników spadkowych, gdyż jeżeli takiej zgody brak konieczne jest powołanie biegłego, który wyceni te składniki co wydłuży sprawę o 2-3 miesiące. Dodatkowo sprawa będzie trwała dłużej, gdy spadkobiercy nie dogadają się co do sposobu podziału np. kilku spadkobierców chce, aby Sąd przyznał wyłączną własność składników majątkowych należących do spadku. Jako adwokat nie mogę przyspieszyć sprawy spadkowej, ale mogę zrobić wszystko, aby nie powstały opóźnienia w związku z brakami formalnymi wniosku o dział spadku.

Ile kosztuje sprawa spadkowa przed Sądem Rejonowym w Przeworsku?

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł, do tego należy doliczyć opłatę za wpis w Krajowym Rejestrze Spadkowym w kwocie 5 zł. Jeżeli chodzi o dział spadku to opłaty sądowe są wyższe. Jeżeli wniosek o dział spadku zawiera zgodny projekt podziału majątku spadkowego to opłata sądowa wynosi 300 zł, w przypadku braku takiego projektu opłata wzrasta do kwoty 500 zł. Jeżeli dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności to wówczas opłata sądowa jest wyższa i wynosi 600 zł, zaś gdy wniosek o dział spadku zawiera zgodny projekt działu spadku oraz 1000 zł, gdy projekt takie nie został załączony. Wnioskodawca może się ubiegać o zwolnienie z kosztów sądowych, jeżeli nie jest w stanie ich pokryć bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i swojej rodziny lub narażenia na taki uszczerbek. W takim przypadku należy dołączyć także oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania sporządzone na urzędowym formularzu dostępnym w sekretariatach sądów oraz ich stronach internetowych. W przypadku wątpliwości co do danych podanych w ww. oświadczeniu Sąd może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w którym, w szczególności wezwie zainteresowaną stronę do przedłożenia dokumentów potwierdzających jej sytuację majątkową i finansową np. wyciągów z rachunku bankowego.

Dział spadku, a zniesienie współwłasności

Dział spadku może być połączony ze zniesieniem współwłasności. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy do spadku należy udział we współwłasności. Dzięki temu w sprawie o dział spadku można dokonać podziału rzeczy, które nie stanowiły wyłącznej własności spadkodawcy, a do spadku wszedł tylko udział w tej własności. W takim przypadku jednak opłata sądowa od wniosku jest wyższa tak jak podałem powyżej.

Sposoby podziału majątku spadkowego- pomoc adwokata

Majątek spadkowy w ramach działu spadku może być podzielony w następujących sposób:

  • przyznanie własności przedmiotów należących do spadku wyłącznie jednemu lub niektórym spadkobiercom z obowiązkiem spłaty pozostałych lub bez takiego obowiązku,
  • przyznanie każdemu ze spadkobierców na wyłączną własność poszczególnych składników majątku spadkowego z obowiązkiem spłat odpowiadającej różnicy w przyznanych składnikach majątkowych oraz wartości udziału w spadku przysługującemu spadkobiercy, który ten składnik otrzymał,
  • fizyczny podział rzeczy pomiędzy spadkobierców, w przypadku nieruchomości poprzedzony decyzją Starosty o podziale geodezyjnym tejże nieruchomości.

Załatwienie sprawy spadkowej bez przyjazdu do Polski- czy jest możliwe?

Tak, zdecydowanie. Jeżeli przebywasz za granicą albo z dala od Sądu Rejonowego w Przeworsku nie musisz przyjeżdżać do Przeworska, aby załatwić sprawę spadkową przed tutejszym Sądem. Jeżeli będzie konieczność złożenia zapewnienia spadkowego możesz wziąć udział w rozprawie online lub złożyć takie oświadczenie u konsula.

Właściwość Sądu Rejonowego w Przeworsku w sprawie spadkowej

Sąd Rejonowy w Przeworsku jest właściwy w sprawie spadkowej, jeżeli ostatnie miejsce pobytu spadkodawcy znajdowało się w okręgu tego Sądu albo majątek spadkowy znajduję się w okręgu tego Sądu, a miejsca ostatniego pobytu spadkodawcy w Polsce nie można ustalić. Ponadto, jeżeli te przesłanki nie są spełnione Sąd Okręgowy może wyznaczyć Sąd Rejonowy w Przeworsku do rozpoznania sprawy spadkowej, jeżeli przemawiają za tym względu celowościowe, np. większość lub wszyscy uczestnicy postępowania zamieszkują na terenie okręgu Sądu Rejonowego w Przeworsku.

FORMULARZ KONTAKTU 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ