merytury i renty - adwokat Przeworsk

Spory z ZUS Jako adwokat, w imieniu moich Klientów walczę z ZUS w sprawach emerytalno-rentowych.

Sprawy emerytalno-rentowe- pomoc adwokata

W sprawach dotyczących ustalenia prawa do emerytury lub renty decyzje podejmuje organ rentowy. Organem tym może, w zależności od tego w jakim systemie odprowadzał składki ubezpieczony Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Jeżeli strona nie jest zadowolona z decyzji, co ma miejsce najczęściej w sytuacji, gdy organ odmówił przyznania prawa do emerytury lub renty albo wysokość tej emerytury nie jest satysfakcjonująca dla ubezpieczonego ma on pełne prawo złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego.

Właściwość Sądu w sprawach emerytalno-rentowych

Zasadą jest, że właściwy miejscowości do rozpoznania spraw, z zakresu ubezpieczeń społecznych, a tym samym dotyczących rent i emerytur jest Sąd okręgu, w którym znajduję się miejsce zamieszkania ubezpieczonego, którego dotyczy decyzja. Jeżeli chodzi o właściwość miejscową to sprawy o emeryturę i rentę rozpoznaje Sąd Okręgowy. W ramach Sądów Okręgowych sprawy emerytalne i rentowe rozpoznaje Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od decyzji Sądu Okręgowego przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

Odwołanie od decyzji w sprawie emerytury lub renty, a Sąd Rejonowy w Przeworsku

Sąd Rejonowy w Przeworsku nie jest właściwy do rozpoznania spraw o emeryturę i rentę.

Odwołanie od decyzji organu rentowego w sprawie emerytury lub renty

Takie odwołanie składa się w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Odwołania nie składa się bezpośrednio do Sądu, ale do organu rentowego, który wydał decyzję. Organ ten ma obowiązek przekazać odwołanie do Sądu, chyba, że je uwzględni w całości. Jest to zrozumiałe, gdyż wraz z odwołaniem organ przekazuje do Sądu całe akta postępowania. W przypadku gdy strona wniesie odwołanie bezpośrednio do Sądu z pominięciem organu rentowego Sąd przekazuje odwołanie do tego organu. W odwołaniu ubezpieczony powinien precyzyjnie wskazać o jaką decyzje mu chodzi, najlepiej podąć datę wydania decyzji, jej przedmiot oraz znak sprawy organu rentowego. W decyzji należy też podać swoje dane, przede wszystkim imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także ją podpisać.

Emerytury pomostowe i wcześniejsze – pomoc adwokata w Przeworsku

Praca w szczególnych warunkach uprawnia do kilku dodatkowych świadczeń. Przede wszystkim emerytury pomostowej, w tym na zasadach szczególnych, a także emerytury wcześniejszej. W celu otrzymania tych świadczeń należy spełnić ogólny staż pracy oraz staż pracy w szczególnych warunkach. W przypadku kobiet wymagany ogólny staż pracy wynosi 20 lat, a w przypadku mężczyzn 25 lat. Jeżeli chodzi o staż pracy w szczególnych warunkach to w tym przypadku kobiety i mężczyźni są traktowani w równy sposób, gdyż wymagany jest 15 letni staż zatrudnienia w szczególnych warunkach bez względu na płeć.

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje, gdy praca w szczególnych warunkach była wykonywana zarówno przed, jak i po 2008 r. Jeżeli praca taka nie była wykonywana po 2008 r., to wówczas ubezpieczony będzie miał prawo do emerytury pomostowej na zasadach szczególnych, ale jeżeli osoba ta spełni wymagany staż pracy w szczególnych warunkach na dzień 1 stycznia 2009 r., a dodatkowo w tym przypadku zaliczony zostaje staż wyłącznie na stanowiskach wymienionych w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych, która obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Jeżeli chodzi o emeryturę wcześniejszą z tytułu pracy w szczególnych warunkach to do stażu pracy w szczególnych warunkach zaliczany jest okres w rozumieniu przepisów, które obowiązywały gdy praca ta była wykonywana, jednak w tym przypadku wymagany staż pracy musi zostać spełniony na dzień 1 stycznia 1999 r. Oczywiście dodatkowo zarówno w przypadku przyznania emerytury pomostowej na zasadach ogólnych, szczególnych oraz emerytury wcześniejszej konieczne jest wykazanie odpowiedniego wieku, tj. 60 lat, w przypadku mężczyzn i 55 lat przypadku kobiet oraz spełnienie dodatkowych warunków, jednak z uwagi na fakt, że spór przed organem rentowym dotyczy najczęściej okresu pracy w szczególnych warunkach starałem się szczegółowo, ale w krótki i zwięzły sposób opisać właśnie to zagadnienie.

Udowodnienie stażu pracy w szczególnych warunkach

Jeżeli pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach pracodawca powinien mu wydać świadectwo pracy w szczególnych warunkach. Ważne jest, aby w tym świadectwie pracodawca przyporządkował stanowisko pracownika do odpowiedniej pozycji w stosowanym rozporządzeniu lub ustawie określających wykaz prac w szczególnych warunkach. Jeżeli pracownik takiego świadectwa nie ma fakt wykonywania pracy w szczególnych warunkach można udowodnić wszelkimi środkami dowodowymi. W pierwszej kolejności Sąd lub sam pracownik powinien zwrócić się do zakładu pracy, a jeżeli on nie istnieje do archiwów, gdzie przechowywana jest dokumentacja tego zakładu pracy o przekazanie dokumentów, które potwierdzają jaką pracę i w jakim okresie wykonywał pracownik.  Najczęściej jednak kluczowe w tych sprawach mają znaczenie zeznania świadków, którzy pracowali w tym samym okresie na tym samym stanowisku co pracownik ubiegający się o emeryturę. Jako adwokat, który posiada filię swojej Kancelarii adwokackiej w Przeworsku bardzo często prowadzę sprawy, które dotyczą emerytur pomostowych.

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach

Oprócz emerytury przed ukończeniem ogólnego wieku emerytalnego ubezpieczony, który pracował w szczególnych warunkach może ubiegać się o przyznanie rekompensaty z tego tytułu, która zostanie doliczona do wysokości kapitału początkowego. Rekompensata przysługuje osobom, które nie mają ustalonego prawa do emerytury pomostowej lub wcześniejszej z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Jako adwokat mogę Cię reprezentować w sprawach sądowych, których przedmiotem jest przyznanie tejże rekompensaty.

Emerytury służb mundurowych – pomoc adwokata w Przeworsku

Jako adwokat zajmuje się także sprawami dotyczącymi emerytur i rent wojskowym, policyjnych, funkcjonariuszy straży granicznej oraz innych służb mundurowych. W tym przypadku znajdują zastosowanie przepisy szczególne, które często odmiennie określają zasady i warunki przyznania świadczeń emerytalno-rentowych.

Sprawy emerytalno-rentowe- jak wygląda współpraca z adwokatem?

Jeżeli nie jesteś zadowolony z decyzji ZUS, KRUS lub innego organu rentowego zapraszam do kontaktu. W pierwszej kolejności przeanalizuje, czy organ rentowy popełnił błąd na Twoją niekorzyść, jeżeli tak zaproponuje warunki współpracy w formie reprezentacji. Czasami konieczne będzie przejrzenie akt postępowania. Po podpisaniu pełnomocnictwa przyłącze się do sprawy, a jeżeli odwołanie nie zostało jeszcze sporządzone to zrobię to i skieruje ten dokument do Sądu. Co oczywiste będę Cię też reprezentował na rozprawie, a w razie potrzeby sporządzę dalsze pisma procesowe.

FORMULARZ KONTAKTU 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ