Podział majątku wspólnego małżonków- pomoc adwokata

Podział majątku wspólnego małżonków Podział majątku wspólnego czasami przebiega w pokojowej atmosferze, a czasem wręcz przeciwnie.

Majątek wspólny małżonków

Po zawarciu małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustrój majątkowy wspólności małżeńskiej, jeżeli nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej, która przewiduje rozdzielność majątkową. Co do zasady każdy składnik nabyty w trakcie trwania małżeństwa należy do majątku wspólnego, chyba, że został wyraźnie włączony do majątku osobistego małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należy między innymi wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innych działalności zarobkowych.

Majątek osobisty małżonków

Do majątku osobistego należą składniki wymienione w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w tym darowizny, dokonane nawet po zawarciu małżeństwa albo udziały w spadku. Składniki te należą wyłącznie do małżonka, który je otrzymał. Można nim dysponować bez zgody drugiego małżonka.

Zasada surogacji

Zgodnie z tą zasadą, jeżeli w zamian za dany składnik majątku wspólnego lub osobistego (np. środki pieniężne) zostanie nabyty inny składnik majątku (np. nieruchomość) to składnik ten wejdzie w skład majątku, z którego pochodzą środki na jego zakup.

Zapisy w księdze wieczystej, a majątek wspólny

Istnieje domniemanie, że składniki nabyte w trakcie trwania małżeństwa należą do majątku wspólnego małżonków. Domniemanie to można oczywiście obalić, ale sam zapis w księgę wieczystej nie wystarczy. Jeżeli małżonek kupił nieruchomość za składniki majątku wspólnego np. wynagrodzenie za pracę to ta nieruchomość wejdzie do majątku wspólnego bez względu treść jego oświadczenia o pochodzeniu środków na zakup złożonego u notariusza. Bardzo często zdarza się, że w księgach wieczystych nieruchomości istnieje zapis potwierdzający, że należy ona do majątku osobistego, a tak naprawdę jest ona składnikiem majątku wspólnego. W takim przypadku drugi małżonek, a także inna osoba mająca w tym interes prawny może wytoczyć powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym z stanem prawnym.

Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej

Wspólność ta ustaje w momencie orzeczenia separacji, rozwodu, a także zawarcia w formie aktu notarialnego umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej. Ustanie wspólności majątkowej może także nastąpić na podstawie orzeczenia Sądu. Sąd ustanawia taką rozdzielność z ważnych powodów na wniosek jednego z małżonków.

Załatwienie sprawy podziału majątku u notariusza w Przeworsku

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej to wówczas najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o podziale tego majątku. Umowę taką można zawrzeć u notariusza. Jest to najszybsze i najtańsze rozwiązanie.

Koszt sprawy sądowej o podział majątku wspólnego małżonków

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wspólnego małżonków wynosi 1000 zł, jeżeli małżonkowie osiągną porozumienie się co do sposobu podziału tego majątku i do wniosku zostanie dołączony zgodny projekt podziału to wówczas opłata sądowa wynosi tylko 300 zł. Wynagrodzenie adwokata z tytułu reprezentacji w sprawie o podział majątku jest zależne od wartości udziału w majątku wspólnym małżonka, którego będzie pełnomocnikiem.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnych

Co do zasady każdemu małżonkowi przypada udział w wymiarze jednej drugiej w majątku wspólnym. Z ważnych powodów Sąd może ustalić nierówne udziały. Wówczas Sąd bierze pod uwagę stopień w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania takiego majątku. Za ważny powód uzasadniający ustalenie nierównych udziałów w orzecznictwie uważa, się między innymi trwonienie majątku wspólnego lub uporczywe uchylanie się od podjęcia pracy zarobkowej oraz wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Właściwość Sądu Rejonowego w Przeworsku w sprawach o podział majątku wspólnego

Sąd Rejonowy w Przeworsku właściwy jest do rozpoznania spraw o podział majątku wspólnego, jeżeli majątek ten znajduje się w okręgu tego Sądu, a jeżeli jeden z małżonków zmarł, jeżeli ostatnie miejsce pobytu tego małżonka znajdowało się w okręgu tego Sądu.

Reprezentacja przed Sądem Rejonowym w Przeworsku w sprawie o podział majątku

Jako zawodowy pełnomocnik wykonujący zawód adwokata chętnie zajmuje się sprawami dotyczącymi podziału majątku wspólnego, które toczą się w Przeworsku przed tutejszym Sądem, gdzie znajduje się również Filia mojej Kancelarii adwokackiej.

Ile trwa spraw o podział majątku wspólnego w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

Sprawa taka trwa od 3 miesięcy do nawet 2-3 lat. Wszystko zależy od tego czy małżonkowie są zgodni co do warunków podziału i warunki te są możliwe do zrealizowania. Sprawa znacząco się wydłuża, jeżeli żaden z małżonków nie chce przejąć na własność wspólnych nieruchomości, gdyż wówczas konieczna jest ich sprzedaż z wolnej ręki lub w trybie egzekucyjnym. Czasem zdarza się, że nie jest to takie proste, np. ze względu na fakt, że nieruchomość wchodząca w skład majątku wspólnego znajduje się w nieatrakcyjnej lokalizacji.

Sposoby podziału majątku wspólnego

W umowie lub orzeczeniu Sądu podział majątku wspólnego może nastąpić poprzez przyznanie jednemu z małżonków wyłącznej własności składników tego majątku z obowiązkiem spłacenia drugiemu małżonkowi przysługującego mu udziału albo bez takiego spłaty. Podział ten może też nastąpić przez fizyczny podział rzeczy, np. nieruchomości na kilka mniejszych działek albo przyznanie każdemu z małżonków części składników majątku wspólnego, tak aby wartość składników majątkowych przyznanych poszczególnym małżonkom była równa.

Pomoc adwokata w sprawach o podział majątku wspólnego

Jeżeli nie chcesz działać samodzielnie w tak trudnej i ważnej sprawie jaką jest podział majątku, który zgromadziłeś w trakcie małżeństwa to zapraszam do kontaktu. Odpowiem na wszystkie Twoje pytania dotyczące tego tematu, a także wyjaśnię jak będzie wyglądać sprawa o podział majątku wspólnego. Mogę Cię reprezentować nie tylko przed Sądem, ale także przed Twoim małżonkiem lub byłym małżonkiem, a w tym zakresie negocjować warunki tego podziału jeżeli jest szansa dojścia do porozumienia i przedłożenia sądowi zgodnego projektu podziału albo zawarcia notarialnej umowy o podziale majątku wspólnego. Na etapie sądowym sporządzę wszystkie wymagane pisma i będę Cię reprezentował na rozprawie.

FORMULARZ KONTAKTU 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ