Adwokat rozwód – Przeworsk

Sprawy rozwodowe nie zawsze są sporne Proces rozwodowy może trwać kilka miesięcy albo lat. Wszystko zależy od zakresu sporu.

Sprawy rozwodowe – pomoc adwokata w Przeworsku

Rozwód to formalne rozwiązanie maleństwa. Decyzję w sprawie orzeczenia rozwodu może podjąć Sąd. Rozwód zostanie orzeczony, gdy pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Jako adwokat mogę nie tylko przygotować pozew o rozwód, względnie odpowiedź na ten pozew i inne pisma procesowe, ale przede wszystkim reprezentować strony na rozprawie. Większość moich klientów nie wyobraża sobie, aby mogła przejść rozwód sama, bez pomocy adwokata, Nie chodzi tutaj tylko o wsparcie prawne, ale także mentalne.

Sprawa o rozwód – właściwość Sądu w Przeworsku

W Przeworsku nie działa Sąd Okręgowy, a tylko taki jest właściwy do rozpoznania spraw rozwodowych. Sąd Rejonowy w Przeworsku nie wydaje wyroków rozwodowych. Jeżeli ostatnie miejsce zamieszkania małżonków znajdowało się na terenie Powiatu Przeworskiego i jeden z małżonków nadal tam zamieszkuje to właściwy będzie Sąd Okręgowy w Przemyślu. Jeżeli wniesiesz sprawę o rozwód do Sądu Rejonowego w Przeworsku to zostanie ona przekazana do właściwego Sądu, więc nie musisz się obawiać.

Sprawy o rozwód – ile kosztują?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli nie jesteś w stanie jej pokryć możesz w pozwie rozwodowym zamieścić wniosek o zwolnienie z tej opłaty. W takim przypadku do pozwu musisz załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach oraz źródłach utrzymania wypełnione na urzędowym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej każdego Sądu. Dodatkowo do pozwu musisz dołączyć skrócony odpis akt małżeństwa, opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 31 zł. Jeżeli małżonkowie posiadali wspólne dzieci to trzeba dołączyć także akty urodzenia tychże dzieci. Wydanie każdego takiego aktu to koszt 31 zł. Jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia pełnomocnika to jest ono zależne przede wszystkim od dwóch okoliczność. Po pierwsze tego czy w sprawie rozwodowej Sąd będzie orzekał o winnym rozpadu pożycia małżeńskiego. Po drugie od tego czy małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci. W przypadku skorzystania z pomocy pełnomocnika trzeba się liczyć także z koniecznością pokrycia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do akt sprawy, która wynosi 17 zł.

Ile trzeba czekać na rozwód?

Na rozstrzygnięcie sprawy o rozwód trzeba czekać od 2-3 miesięcy nawet do kilku lat. Wszystko zależy od tego czy oboje małżonków zgadza się na rozwód, czy żądają wydania orzeczenia o winie i czy posiadają wspólne, małoletnie dzieci. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozwodu i nie posiadają dzieci to wówczas sprawa niewątpliwie skończy się na pierwszym posiedzeniu, zaraz po przesłuchaniu małżonków. Jeżeli sprawa jest skomplikowana, są powołani świadkowie, małżonkowie pozostają w sporze co do winy to wówczas należy się spodziewać długiej batalii, która może potrwać nawet kilka lat, a w jej toku zostać wyznaczone wiele terminów rozprawy.

Małżonek nie zgadza się na rozwód - co robić?

Jeżeli żona lub mąż nie chce rozwodu Sąd może skierować sprawę do mediacji, ale wyłącznie przedłuży to sprawę. Jeżeli jeden z małżonków chce rozwodu to jego orzeczenie jest nieuniknione.

Opieka nad dzieckiem, a rozwód

W sprawie rozwodowej Sąd orzeka w przedmiocie ustalenia miejsca zamieszkania wspólnego dziecka obu stron. Faktyczną opiekę będzie sprawować nad dzieckiem rodzic, z którym ono mieszka. Najczęściej jest to matka dziecka, ale nie zawsze. W większości spraw ojcowie zgadzają się na taki stan rzecz. Statystyki mówią, że nawet 40 % spraw spornych, w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka jest rozstrzyganych na korzyść ojców. W swojej praktyce wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, że to przy ojcu Sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka.

Władza rodzicielska, a rozwód

Dawniej zasadą było, że w wyroku rozwodowym władza jednego z byłych małżonków nad wspólnym dzieckiem była ograniczona. Argumentowano to w ten sposób, że rodzic, który nie mieszka z dzieckiem nie będzie mógł jej faktycznie wykonywać. Obecnie sytuacja ulegała zmianie. Sądy utrzymują pełną władzę nad dzieckiem obojgu rodzicom. Z uwagi na ten fakt każda czynność dotycząca dziecka, np. wyrobienie paszportu wymaga uzyskania zgody obojga rodziców. Aktualnie Sądy ograniczają władzę rodzicielską rodzica wyłącznie, gdy dopuścił się on zaniedbań albo podejmowanie wspólnych decyzji przez rodziców dziecka napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Kontakty z dzieckiem, a rozwód

Jeżeli rodzic mieszka z jednym z rodziców Sąd w wyroku rozwodowym orzeka w sprawie ustalenia kontaktów wspólnego dziecka z tym rodzicem. Najczęściej kontakty mają formę cyklicznych spotkań rodziców z dzieckiem oraz porozumiewania się za pośrednictwem środków komunikacji na odległość takich jak telefon i Internet.

Rozwód, a alimenty

W wyroku rozwodowym Sąd określa zasady realizowania przez małżonków obowiązku alimentacyjnego względem wspólnych, małoletnich dzieci. Najczęściej jeden z małżonków realizuje swój obowiązek alimentacyjny w całości lub w części poprzez osobiste starania, w zakresie opieki nad dzieckiem, a drugi realizuje ten obowiązek poprzez opłacanie rat alimentacyjnych.

Orzeczenie w sprawie wspólnego mieszkania

Póki małżeństwo trwa każdy z małżonków ma prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego, do którego prawo przysługuje przynajmniej jednemu z nich. W wyroku rozwodowym Sąd wydaje orzeczenie w sprawie korzystania ze wspólnego mieszkania, jeżeli małżonkowie taki zajmują. Przez pojęcie wspólnego mieszkania należy rozumieć nie tylko mieszkanie czy dom należący do majątku wspólnego małżonków, ale także nieruchomości należące do majątku osobistego albo do których prawo przysługuje przynajmniej jednemu z małżonków na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innej podstawie prawnej lub faktycznej kreującej posiadanie zależne lub samoistne.

Podział majątku wspólnego w wyroku rozwody

W sprawie rozwodowej Sąd może teoretycznie dokonać także podziału majątku wspólnego, jeżeli nie obciąży to postępowania. W praktyce jednak rzadko ma to miejsce. Sprawy o podział majątku zwykle są długie i skomplikowane dlatego trudno oczekiwać, że małżonkowie będą czekać na rozwód tak długi czas. Zazwyczaj małżonkowie chcą jak najszybciej się rozwieść, a sprawy majątkowe załatwić w odrębnym postępowaniu.

Rozwód, a dzieci z innych związków

Wyrok rozwodowy nie ma wpływu na kwestie związane z dziećmi tylko jednego z rodziców. Ojczym oraz macocha nie posiadają władzy rodzicielskiej. W niektórych sytuacjach jednak taki były małżonek może być zobowiązany do opłacania alimentów na dziecko, a nawet uprawniony do utrzymywania z nim kontaktów, jednak kwestie te może rozstrzygnąć Sąd tylko odrębnym postępowaniem.

Orzeczenie o winie

Jeżeli małżonkowie zgodnie nie wnoszą, aby Sąd nie rozstrzygał o tym, która z nich ponosi winę za rozpad małżeństwa to takie rozstrzygnięcie będzie musiało zostać wydane. Winę za rozpad pożycia małżeńskiego może ponosić ten małżonek, który, w szczególności:

●       opuścił małżonka,

●       dopuścił się zdrady,

●       nadużywał alkoholu lub narkotyków,

●       znęcał się nad małżonkiem psychicznie lub fizycznie,

●       popełnił przestępstwo na szkodę małżonka. 

Opuszczenie małżonka

Opuszczenie małżonka polega na jednostronnym zakończeniu relacji bez ważnego powodu takiego jak np. zdrada. Okolicznością obciążającą jest sytuacja, gdy po opuszczeniu małżonka dochodzi do nawiązania relacji intymnej z osobą trzecią.

Dopuszczenie się zdrady

Zdrada polega na nawiązaniu przez jakiekolwiek relacji intymnej z osobą trzecią albo naruszanie w inny sposób zaufania małżonka, np. nawiązanie bez zgody małżonka relacji biznesowej z podmiotem konkurencyjnym w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez drugiego małżonka. Warto pamiętać, że zdrada nie zostanie uznana jako przesłanka zawinienia, jeżeli została ona wybaczona, a także gdy doszło do niej po rozpadzie małżeństwa z innej przyczyny.

Nadużywanie substancji wyskokowych

Wbrew pozorom jest to bardzo częsta przyczyna rozwodu. Nie można jednak zapominać, że w przypadku, gdy małżonek cierpi na uzależnienie od takich substancji to drugi małżonek powinien udzielić mu pomocy. Jeżeli jednak małżonek nadużywający alkoholu lub narkotyków nie chce się leczyć lub jego zachowanie nie wynika z uzależnienia to najczęściej będzie on uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Rozwód, a znęcanie nad małżonkiem

Często małżonkowie w sprawach rozwodowych podnoszą fakt znęcania się. Jeżeli nie został wydany wyrok skazujący w sprawie karnej w tym zakresie udowodnienie znęcania się, zwłaszcza jeżeli miało wyłącznie psychiczny charakter będzie bardzo trudne, chociaż nie niemożliwe.

Popełnienie przestępstwa, a rozwód

Jeżeli jeden z małżonków popełnił ciężkie przestępstwo, nawet jeżeli nie zostało ono popełnione na szkodę drugiego małżonka może to być przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego. Chodzi o przestępstwa wyjątkowo szkodliwe społecznie i co do zasady umyślne. Jeżeli małżonek dopuścił się zabójstwa lub przestępstwa przeciwko wolności to trudno oczekiwać od jego małżonka, aby to zaakceptował.

Dowody w sprawie rozwodowej

Jeżeli Sąd nie będzie orzekał o winie w sprawie rozwodowej to wystarczającym dowodem na trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego będzie przesłuchanie małżonków. Jeżeli natomiast Sąd będzie orzekał o winie, to aby wykazać winę drugiego małżonka należy przedstawić dowody takie jak zeznania świadków, nagrania, wiadomości tekstowe itd. Czasami strony decydują się na zaangażowanie detektywa, w celu uzyskania dowodów na okoliczność zawinienia drugiego małżonka, najczęściej dopuszczenia się zdrady.

Rozwód bez przyjazdu do Polski

Nie ma przeszkód, aby uzyskać wyrok rozwodowy bez konieczności przyjazdu do Polski. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli oboje małżonków mieszka za granicą to Sąd Najwyższy zdecyduje, który Sąd Okręgowy rozpozna sprawę. Przy ustaleniu własności Sąd bierze pod uwagę ostatnie miejsce zamieszkania małżonków w Polsce, miejsce zamieszkania rodzin małżonków oraz do jakiego Sądu została wniesiona sprawa o rozwód. Małżonek wnoszący pozew nie musi się jednak sam zwracać do Sądu Najwyższego, gdyż wniosek o wyznaczenie Sądu właściwego złoży Sąd, do którego wpłynął pozew. Co do zasady Sąd będzie chciał przesłuchać małżonków, nawet jeżeli ustanowili oni profesjonalnych pełnomocników. Małżonkowie mogą złożyć wniosek o przesłuchanie ich w trybie online i Sądy praktycznie zawsze uwzględniają takie wnioski w sprawach rozwodowych. W takim przypadku Sąd wyślę stronie link do udziału w rozprawie na podany adres e-mail.

Sprawa o rozwód, a nowy związek

Teoretycznie, jeżeli doszło już do rozpadu pożycia małżeńskiego, a więc małżonkowie nie mieszkają już razem, nie utrzymują stosunków intymnych, ani nie prowadzą wspólnie finansów to małżonek ma prawo stworzyć nowy związek. W praktyce jednak Sądy biorą pod uwagę fakt wejścia w nowy związek przez małżonka przy ustalaniu winy małżonków w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Ponadto nowy związek małżonka może w niektórych przypadkach świadczyć o tym, że małżonek mógł nawiązać taką relację lub taki mieć zamiar jeszcze, gdy nie doszło do rozpadu małżeństwa, a więc zachowanie tego małżonka mogło być przyczyną tego rozpadu.

Reprezentacja w sprawie rozwodowej

Jako adwokat mogę Cię reprezentować w sprawie rozwodowej od początku do końca. Jeżeli zdecydujesz się na wybór Filii mojej Kancelarii adwokackiej w Przeworsku to przygotuję wszystkie dokumenty, pozew o rozwód, wniosę go do Sądu oraz będę Cię reprezentował na rozprawie. Jeżeli pozew taki już wpłynął ze strony Twojego małżonka zapoznam się z aktami postępowania i złożę odpowiedź na pozew. Nie będziesz musiał bezpośrednio kontaktować z Sądem ani załatwiać formalności.

Współpraca z adwokatem w sprawie rozwodowej

Jeżeli udzielisz mi pełnomocnictwa procesowego będę dla Ciebie dostępny przez większość czasu. Jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości dotyczące sprawy, będziesz mógł do mnie bezpośrednio zadzwonić. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy rozwodowej ma charakter ryczałtowy co oznacza, że nie będziesz musiał dodatkowo płacić za konsultacje telefoniczne, które będą związane ze sprawą lub sporządzenie dodatkowych pism procesowych, które będą wymagane.

FORMULARZ KONTAKTU 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ